آغاز نمودن جلسات با آيات قرآن بدعت است

شيخ عثيمين از مفتيان مي نويسد: «إتّخاذ الندوات والمحاضرات بآيات من القرآن دائماً كأنّها سنّة مشروعة فهذا لا ينبغي» [1] .
(آغاز نمودن جلسات و سخنراني ها با آيات قرآن به صورت دائم، در شرع وارد نشده است و شايسته نيست).
پاورقیها: ------------------------------------------------------------------------------------
[1] نور علي الدرب: 43.