كارنامه عملي وهابيت، وهابيت و اتهام بدعت با خيالات واهي و باطل

از زشت ترين پديده ها در آيين وهّابيّت اين است كه هر چيزي كه با افكار آنان تطبيق نكند، آن را بدعت شمرده و شرك مي دانند، كه در اين قسمت به بخشي از آن اشاره مي شود.