توهين به اميرمؤمنان

ابن حجر عسقلاني نسبت به جوابيّه هاي ابن تيميّه در پاسخ به علاّمه حلّي و در مقام تأثّر وتأسّف مي گويد:
«وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي أدّته أحياناً إلي تنقيص عليّ رضي اللّه عنه» [1] (ابن تيميّه در پاسخ به علاّمه حلّي بقدري زياده روي كرده است، كه جوابهاي او منجرّ به تنقيص مقام علي بن ابي طالب شده است).
و در موردي ديگر مي گويد: «وقال ابن تيميّة في حقّ عليّ: أخطأ في سبعة عشر شيئاً، ثمّ خالف فيها نصّ الكتاب منها اعتداد المتوفّي عنها زوجها أطول الأجلين [2] .
«ابن تيميّه» درباره امير مؤمنان (عليه السلام) مي گويد: علي در 17 مورد دچار اشتباه شده است، و با نصّ قرآن مخالفت نموده است، كه يكي از آنها در باره عدّه زن شوهر مرده است، كه طولاني ترين زمان را تعيين كرده است.
پاورقیها: ------------------------------------------------------------------------------------
[1] لسان الميزان: 6/319.
[2] الدرر الكامنة: 1/153 ـ 155.