جنايت هاي طالبان وهابي در افغانستان

15. جنايت هاي طالبان وهابي در افغانستان:
در اواخر سال 1372 شمسي گروهي وهّابي به نام طالبان در افغانستان وارد صحنه نبرد شدند كه از سوي عربستان و آمريكا حمايت مي شدند. در شهريور 1375 كابل را تصرّف كردند و به كشتار مسلمانان شيعي پرداختند. در 17 مرداد 1377 زنان و مردان و كودكان را از پشت بام ها به رگبار بستند و اهالي شهر مزار شريف را قتل عام كردند؛ سپس با هجوم به بيمارستان ها، بيماران شيعه را روي تخت ها به شهادت رساندند.
در سنگچارك و باميان و يروان و كاپيسا، شكم بانوان حامله شيعه را پاره مي كردند و جنين آنان را بيرون كشيده و سر مي بريدند(1). در عاشوراي 1267 شيعيان قندهار در حسينيه ها سرگرم عزاداري بودند كه ناگهان وهّابيان جنايتكار با اسلحه هجوم آوردند و عدّه فراواني از شيعيان بي دفاع را به فجيع ترين وضع به قتل رساندند(2).
پاورقي ها: --------------------------------------------------------------------------
(1) www.salaf.blogfa.com
(2) محمد سلطان الواعظين، شب هاي پيشاور، ج 1، تحقيق: عبدالرضا درايتي، انتشارات دليل ما، چاپ اول، پايي. 1385، ص 346.