مراجع عظام تقليد و تفكر انحرافي وهّابيّت

آن چه كه هر انسان مسلمان و آزاده را آزار مي دهد، فتواهاي مخالف شرع و عقل است و صاحبان اين فتاوا نمي دانند كه خواسته يا ناخواسته در خدمت كساني هستند كه با ايجاد تفرقه ميان مسلمانان هدفي جز نابودي اسلام ندارند.