فتوای امام خمینی

تاکتیک‌های امام خمینی (ره) برای مبارزه با رژیم صهیونیستی(قسمت پنجم)
11/12/1401 - 17:41

از جمله تاکتیک‌ها و راهبردهای امام خمینی (ره) برای نابودی رژیم غاصب صهیونیستی، صدور فتوا و اجازه رساندن اسلحه و آذوقه و نیز پرداخت قسمتی از وجوهات شیعه به سازمان آزادی بخش فلسطین در جهت کمک و همکاری به آنها، برای مبارزه بر این رژیم اشغالگر بوده است.