شکل گیری دولت یهودی

پیشنهاد عجیب تأسیس دولت یهودی از سوی ناصرالدین شاه به روچیلد
04/02/1401 - 08:18

در دیداری که ناصر الدین شاه قاجار در پاریس با اعضای اتحادیه جهانی یهود، معروف به آلیانس و نیز ادموند روچیلد داشت، پیشنهاد تشکیل دولت مستقل یهودی را مطرح کرده است.