سلطان محمد گنابادی

08/30/1401 - 13:40

یکی از راه های شناختن افراد، کسب اطلاعات دقیق از زندگی آنها می باشد. زندگی نامه سلطان محمد گنابادی نشان دهنده روند شگل گیری شخصیت اوست و می توان با دانستن زندگی نامه او بخصوص دوران جذب به تصوف و زمان قطبیت او، میزان اعتبار اطلاعات نادرستی که در بعضی از سایت ها در مورد او منتشر شده است را به درستی درک نمود.