زنان و کودکان

چگونگی برخورد با اسیران جنگی در یهودیت
09/06/1401 - 15:51

عدم رعایت حقوق مردان، زنان و کودکان اسیر در جنگ های یهودیت از احکام کتاب مقدس یهودیت است که به آن مکرر اشاره شده است.