ذوالقرنین

06/27/1398 - 22:54

قرآن کتاب تاریخی نیست و داستان‌ها را صرف نظر از تاریخ وقوع، برای هدایت آورده است.

09/25/1396 - 11:28

ذوالقرنین در قرآن نام یکی از بندگان الهی است که در روایات و برخی آیات ذیل این اسم مطالبی بیان شده است چرا که به گمان برخی از علمای فریقین او یا پیامبر خدا بود و یا به عنوان فرد صالحی در میان مردم زندگی میکرد و یا به عنوان فرشته الهی و... در هر صورت این نام طی روایات صحیح السند از سخنان پیامبر یکی از القاب و اسمهایی است که پیامبر به حضرت علی(ع) عنایت کرده است