خورشید پشت ابر

خورشید پشت ابرامیدآفرین منتظران
12/03/1401 - 15:17

خورشید پشت ابر، هرچند قابل رؤیت نیست، اما گرمایش نویدبخش و امیدآفرین تمام شدن روزهای سردی و تاریکی است. امام عصر (عج) در روایتی با بیان این تشبیه، وجود با برکتشان را به خورشید پشت ابر تشبیه کرده و وجود مقدسشان را امانی برای اهل زمین دانسته‌اند.

امید به خورشید پشت ابر
12/01/1401 - 15:56

امام غایب همچون خورشید پشت ابر، امید بخش جامعه است؛ چون خورشید پشت ابر، یعنی حتماً یک روزی ابرها کنار می‌رود و امام زمان (عج) ظاهر می‌شوند و این یعنی امید مردم قطع نشود.