برتری قرآن از بیان

01/29/1397 - 09:29

نویسندگان بهائی مدعی‌اند که انزال دو روزه‌ی کتاب بیان، خود نشانی بر برتری این کتاب بر قرآن است. این در حالیست که ادعای انزال بیان در مدت دو روز، صرفاً ادعایی بی‌دلیل است. بعلاوه، کتاب آسمانی قرآن، نزول دفعی و یک‌جا در شب قدر نیز داشته است. همچنین علی‌محمد شیرازی موفق به تکمیل کتاب ناقص به ظاهر الهی خود نشد!

01/27/1397 - 11:45

نویسندگان بهائی معجزات پیامبران جدید را نسبت به معجزات پیامبران گذشته برتر دانسته تا از این طریق با نوعی مقدمه‌سازی بتوانند، برتری نوشته‌جات پیشوایان خود را نسبت به آیات قرآنی به اثبات رسانند. این در حالیست که ادعای برتری نوشته‌جات پر از غلط و تناقض باب و بهاء نسبت به آیات آسمانی قرآن، صرفاً یک ادعا بوده و مورد پذیرش نیست.