اعتراض به حکومت ایران در نشست ادیان و اندیشه ها

اعتراض بهائیت به حکومت ایران حکومت دینی انجمن بهائیان ایران بهاءا
08/26/1400 - 14:08

در سمیناری که با حضور و حمایت بهائیان برگزار شد، اصل گرفتاری ایران، وجود دین رسمی معرفی شد. این در حالیست که بر اساس تعالیم بهائی، تشکیلات بهائی به دنبال برپایی حکومت شِبه دینی خود است.