آیا تصوف همان عرفان است؟

اقدامات خرابکارانه, تصوف, فرقه صوفیه, گنابادی, اغتشاشات پاسداران
12/07/1400 - 09:48

فرقه های نوظهور انحرافی و وارداتی عمدتاً در فرایند جهانی شدن و بدون اِتکا به هویت ملی کشورهای مقصد، رشد یافته اند و یکی از آسیب های جدی آنها به چالش کشیدن باورهای دینی و رسمی جوامع دینی است.

04/26/1393 - 20:12

از تمایزات دیگر تصوف و عرفان می‌توان به این نکته اشاره کرد که عرفان یک مکتب است. مکتبی فکری که سعی در شناخت حقایق و باطن امور از طریق اشراق و کشف و شهود دارد؛ در حالی‌که تصوف مکتب نیست، بلکه روش و مسلکی زاهدانه است که در این راه گاه با افراط و گاه با تفریط همراه بوده و نمونه‌های زیادی از بدعت و نوآوری در آن دیده می‌شود.