چرا عبدالبهاء لقب sir گرفت؟!

  • 1397/10/15 - 09:17
مبلّغین بهائی در راستای انکار ارتباط پیشوایان خود با استعمار انگلیس مدعی می‌شوند که اعطای نشان سلطنتی به عبدالبهاء، بخاطر تجلیل از اقدامات انسان‌دوستانه‌ی او در تأمین آذوقه‌ی فلسطینیان بوده است. اما چگونه می‌توان باور کرد که مسبب نسل‌کشی ایرانیان بين سال‌های 1917-1919 م، بخاطر کمکِ عبدالبهاء به مردم دشمنش از او تقدیر کرده باشد؟!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یک پژوهشگر در زمینه‌ی بهائیت با مبلّغی بهائی، موضوع دلیل اعطای لقب «sir» و «Knight hood» به دومین پیشوای بهائیت را مورد نقد و بررسی قرار دادند.
پژوهشگر: چگونه بهائیت می‌تواند دینی الهی باشد در حالی که همواره مورد حمایت ظالمین و استعمارگران بوده است؟!
مبلّغ بهائی: اشتباه می‌کنید، ارتباط با استعمار تهمتی است که اخیراً توسط روحانیت شیعه به آیین بهائی نسبت داده شده و دلیلی بر اثبات آن وجود ندارد!
پژوهشگر: پس به طور مثال، چرا دومین پیشوای بهائیت عبدالبهاء، از استعمار پیر لقب «نایت هود (Knight hood)» را دریافت کرد: «پس از اختتام (اتمام) جنگ و اطفاء نايره‌ی حرب و قتال (خاموش شدن آتش جنگ) اولياء حكومت انگلستان از خدمات گران‌بهائی كه حضرت عبدالبهاء در آن ايام مظلم نسبت به ساكنين أرض اقدس و تخفيف مصائب و آلام (دردهای) مردم آن سرزمين مبذول فرموده بودند در مقام تقدير برآمدند و مراتب احترام و اهداء نشان مخصوص از طرف دولت مذكور «نايت هود» و تكريم خويش را با تقديم لقب حضور مبارک ابراز داشتند».[1]

مبلّغ بهائی: دولت انگلیس بخاطر انسان‌دوستی و کمک عبدالبهاء به مردم جنگ‌زده و قحطی زده‌ی فلسطین، این نشان را به ایشان اعطا کرد.
پژوهشگر: جالب است بدانید نشان «نایت هود» به افرادی داده می‌شود كه به دولت انگلستان خوش‌خدمتی كرده باشند، نه به آنانی كه به کمک مردم عادی كشوری شتافته باشند كه انگليس در حال جنگ با آنهاست! اما اگر به قول شما انگلیس اینقدر مردم دوست بوده، اصلاً چرا به آن نواحی لشکرکشی و اشغالگری کرده است؟! آیا اساساً انگلیس در لشکرکشی‌هایش به مردم عادی اهمّیتی می‌داد که در اثر حمله به دیگر ملل و چپاول ثروت‌شان، موجب مرگ هزاران و میلیون‌ها نفر می‌شد؟! آيا باور می‌کنید که عبدالبهاء بخاطر چند روز کمک انسان‌دوستانه به عده‌ای غيرانگليسی در فلسطين، شايسته‌ی تقدیر استعمار انگليس شده باشد؟! همان انگليسی که در اشغال ايران، بين سال‌های 1917-1919 م (همان حدود حمله به فلسطين) به صورت مستقيم و غيرمستقيم، به علّت مصرف آذوقه‌ی مردم توسط سربازانش، موجب تلف شدن تعداد بی‌شماری ايرانی از گرسنگی شده است!

مبلّغ بهائی: بی‌خود سعی نکنید تفکرات خودتان را نتیجه بگیرید، اصلاً هیچ دلیلی وجود ندارد که عبدالبهاء، در اشغال فلسطین به سپاه انگلیس کمکی کرده باشد!
پژوهشگر: چطور دلیلی وجود ندارد؟! مگر شوقی افندی پادشاه عثمانی را دشمن بهائیت برنشمرد که تصمیم داشت پس از فراغت از جنگ با انگلیس، سراغ عبدالبهاء آمده و او را مصلوب سازد؟! [2] آیا این بهترین فرصت برای عبدالبهاء نبوده تا با کمک انگلیسی‌های متجاوز، دشمن مشترک خود (امپراطوری عثمانی) را از میان بردارند؟!
مبلّغ بهائی: اصلاً چه دلیلی برای دشمنی دولت عثمانی با عبدالبهاء وجود داشته تا عبدالبهاء مجبور شود با انگلیس، در اشغال فلسطین همکاری کرده و آذوقه‌ی ارتش مهاجم را تأمین کند؟!
پژوهشگر: فرار به جلو نکنید! همکاری عبدالبهاء با انگلیس، موجبات عصبانیت دولت عثمانی از شخص عبدالبهاء و بهائیان را فراهم ساخت و لذا دولت انگلیس را بر حمایت از جاسوس خود و خائن به دولت عثمانی مصمم کرد؛ همچنان که شوقی افندی تصریح کرده است: «لرد کرزن و سایر اعضاء کابینه‌ی انگلستان نیز رأساً و مستقیماً از وضع مخاطره آمیز حیفا استحضار حاصل نمودند. از طرف دیگر لرد لامینگتون با ارسال گزارش فوری و مخصوص به وزارت خارجه‌ی آن کشور، انظار اولیای امور را به شخصیت و اهمّیت مقام حضرت عبدالبهاء جلب نمود و چون این گزارش به لرد بالفور وزیر امور خارجه‌ی وقت رسید در همان یوم وصول (روز رسیدن)، دستور تلگرافی به جنرال النبی سالار سپاه انگلیز (انگلیس) در فلسطین صادر و تأكید أکید نمود که به جمیع قوی در حفظ و صیانت حضرت عبدالبهاء و عائله و دوستان آن حضرت بکوشد».[3]

پی‌نوشت:
[1]. شوقی افندی، قرن بدیع، بی‌جا: مؤسسه‌ی ملّی طبوعات امری، 122 بدیع، ج 3، ص 299.
[2]. همان، ج 3، صص 298-297.
​[3]. همان، ج 3، ص 297-296.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.