تفسیرغلط اهل حق از واژه "دُر" و انحراف سرسپردگان

  • 1397/02/09 - 12:17
بنا بر اندیشه اهل حق "دُر" یکی از مراتب تجلی حق‌تعالی است که در باور یارسانیان معانی و مفاهیم اسطوره‌ای و نقل‌های اساطیری درباره این واژه شده است به‌گونه‌ای که سبب شده است استنباطات غیرعلمی و غیرواقعی از واژه "دُر" ارائه دهند. اما با دقت در مفاد ابیاتی که از "دُر" بحث می‌کند می‌توان استنباط کرد که منظور از "دُر" یک بیان استعاری است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– بنا بر اندیشه اهل حق "دُر" یکی از مراتب تجلی حق‌تعالی است که در باور یارسانیان معانی و مفاهیم اسطوره‌ای و نقل‌های اساطیری درباره این واژه شده است به‌گونه‌ای که عدم تبیین صحیح از این واژه سبب شده است که استنباطات و استنتاجات غیرعلمی و غیر واقعی از واژه "دُر" ارائه دهند. اما با دقت در مفاد ابیاتی که از"دُر" بحث می‌کند، می‌توان استنباط کرد که منظور از "دُر" یک بیان استعاری است. همان‌گونه که "دُر" در نهان صدف، و صدف در دریاست و از دسترس مردم دور است و فقط غواصانی که مهارت خاصی در دریا داشته باشند، می‌توانند در پی یافتن "دُر" رنج غور در دریا را بر خود هموار سازند؛ ذات حضرت حق نیز در خزانه غیب‌الغیوب می‌باشد و شناخت کنه آن ذات اقدس، از تیررس کشف و شهود و برهان به دور است، اما شناخت اسماء و صفات خداوند متعال مورد توصیه و تأکید حق‌تعالی است.[تبیین ظهور دوره حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)،‌ ص 178] بنابراین پیروان آیین یارسان باید بدانند که بزرگان و پیران این مسلک قرن‌ها است که به خاطر عدم علم کافی، تفاسیر نادرستی از بیان‌های استعاری ارائه داده‌اند که نه تنها با توحید خداوند متعال که اهل حق مدعی آن است، سازگاری ندارد؛ بلکه سبب اظهار و بروز داستان‌های خرافی درباره حق‌تعالی در بین اهل حق شده است.    

پی‌نوشت:
رستمی، منصور، تبیین ظهور دوره حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1396، ص 178   

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.