کتاب "تاریخ وهابیان"

کتاب "تاریخ وهابیان"

نویسنده: صبري پاشا
مترجم: ایوب مهدي پور

آنچه که اینک در صدد تحریر و نوشتن آنم، در خصوص رویدادهاي سال 1222 ه. در منطقه مبارکه حجاز، با عنوان  تاریخ « وهّابیان »است. این نوشته گرچه بیانگر جنایت هاي وهّابیان از آغاز تا فرجام میباشد، ولی نظر به اینکه وهّابیت آیین منحرف خود را « وهّابیان» بنیاد نهاده اند، معلومات ضروري مترقّب را درباره حوادث عجیب و غریب قرامطه منعکس نمیکنند. « قَرامِطَه » بر پایه هاي فرو ریخته از این رهگذر ناگزیر از تقدیم مقدّمه اي هستم که در آن، به طور فشرده از سرگذشت آن عدّه از خلفاي عبّاسی گفتگو شود که در و « قرامطه » ایّام پیدایش قرامطه، بر ممالک اسلامی حکومت میکردند و از کیفیّت پیدایش گروه هاي متجاوز و طغیانگر موسوم به اعتقادات مذهبی آنها بطور خلاصه سخن بگویم. به هنگام.....

دریافت فایلحجم فایل
PDF icon کتاب "تاریخ وهابیان"1.08 مگابایت