پى‏نوشت‏ها

( 1 ) مراجعه بفرماييد به الغدير ج 2 / 300 ، 301 .
( 2 ) بحث غلو در جلد هفتم الغدير آمده است كه ما به اختصار در طى مطالب جلد پنجم به آن اشاره كرده‌ايم .