آیا مصاحب و همراه رسول خدا در غار أبوبکر بود ؟

آیا مصاحب و همراه رسول خدا در غار أبوبکر بود ؟

آیا مصاحب و همراه رسول خدا در غار أبوبکر بود ؟
مشخصات کتاب:
سرشناسه : طایی نجاح 1332
عنوان و نام پدیدآور : یار غار: آیا مصاحب و همراه رسول خدا در غار أبوبکر بود؟/ تالیف نجاح ألطائی.
مشخصات نشر : قم: دارالهدی لاحیاء التراث 1386 2007م 1428ق.
مشخصات ظاهری : 400 ص.
شابک : 964-2717-18-2
وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
یادداشت : چاپ سوم.
یادداشت : کتابنامه: ص. 373 - 382.
موضوع : غار حرا
رده بندی کنگره : BP262/2 /ط2ی2 1386
رده بندی دیویی : 297/761
شماره کتابشناسی ملی : 1146605
عناوین اصلی کتاب شامل:
اهداء؛ مقدّمه؛ باب أوّل :وضع اجتماعی و دینی أبوبکر در مکّه؛ باب دوّم :هجرت رسول خدا صلّی الله علیه و آله از خانه خود بسوی غار؛ باب سوّم : وقایعی که در غار اتّفاق افتاد؛ باب چهارم : هجرت بسوی مدینه؛ باب پنجم : نقش علی علیه السّلام در هجرت؛ باب ششم : ساختن روایت غار؛ باب هفتم :کیفیّت ورود پیامبر به مدینه؛ باب هشتم : جایگاه دینی و سیاسی خلیفه؛ باب نهم : دست بردن در احادیث؛ باب دهم : تلاش برای بدنام کردن اسلام؛ باب یازدهم : قصّه گویان و تحریف حدیث؛ ضمائم؛ فهرست مصادر

فهرست

مشخصات کتاب

اهداء

مقدّمه

مقدّمه

خواننده گرامی

خواننده گرامی

باب أوّل :وضع اجتماعی و دینی أبوبکر در مکّه

فصل أوّل

جایگاه اجتماعی أبوبکر در مکّه

فصل دوّم

چگونگی اسلام آوردن أبوبکر و عمر

پی نوشتها

فصل سوّم

شکنجه و آزار مسلمانان

فصل چهارم

آیا رسول خدا صلّی الله علیه و آله به أبوبکر علاقه داشت ؟

باب دوّم :هجرت رسول خدا صلّی الله علیه و آله از خانه خود بسوی غار

فصل أوّل

پیامبر صلّی الله علیه و آله در هجرت بر اختفاء تکیه کرد

فصل دوّم

هجوم مسلّحانه بر خانه رسول خدا صلّی الله علیه و آله

فصل سوّم

خوابیدن علی علیه السّلام در بستر پیامبر صلّی الله علیه و آله

فصل چهارم

خروج پیامبر صلّی الله علیه و آله بسوی غار

پی نوشتها

فصل پنجم

آیا علی علیه السّلام کسی را در باره خارج شدن رسول خدا صلّی الله علیه وآله بسوی غار آگاه کرد ؟

باب سوّم : وقایعی که در غار اتّفاق افتاد

فصل أوّل

غار ثور کجاست ؟

فصل دوّم

عبدالله بن بکر کیست ؟

کرز قافی

فصل سوّم

آیات غار

صحابه و تابعین درباره آیه غار چنین گفته اند

فصل چهارم

داخل غار

فصل پنجم

خوراک پیامبر و وسیله هجرت وی به مدینه

پی نوشتها

باب چهارم : هجرت بسوی مدینه

فصل أوّل

حرکت پیامبر و عبدالله بن اریقط بن بکر بسوی مدینه

فصل دوّم

مسیر حرکت پیامبر صلّی الله علیه و آله بسوی مدینه

فصل سوّم

ابن سراقه راهزن ، رسول خدا را پیدا می کند

فصل چهارم

در راه قبا

فصل پنجم

اشتیاق مکّه

باب پنجم : نقش علی علیه السّلام در هجرت

فصل أوّل

علی علیه السّلام در مکّه باقی ماند

فصل دوّم

چه کسی با فاطمه ها به مدینه هجرت کرد ؟

باب ششم : ساختن روایت غار

فصل أوّل

چه زمانی روایت غار به نفع أبوبکر ساخته شد ؟

پی نوشتها

فصل دوّم

دلائل اثبات مهاجرت رسول خدا صلّی الله علیه و آله همراه با ابن بکر ، نه أبوبکر

پی نوشتها

فصل سّوم

فضائل دروغین برای اصحاب أبوبکر

فصل چهارم

تکفیر کسانی که حدیث غار را تکذیب می نمودند

فصل پنجم

نگاهی به راویان حدیث حضور أبوبکر در غار

فصل ششم

ساختن قصّه دروغین حضور أبوبکر و ... در غار

فصل هفتم

دروغ هجرت پیامبر از خانه أبوبکر به غار در روز

پی نوشتهال

فصل هشتم

نگاهی به کلمه حزن در آیه

باب هفتم :کیفیّت ورود پیامبر به مدینه

فصل أوّل

برگزاری أوّلین نماز جمعه

فصل دوّم

بنیان گذاری مسجد مدینه

فصل سوّم

ابن بکر خانواده ابوبکر را از مکّه به مدینه آورد

فصل چهارم

تغییر تاریخ هجری

پی نوشتها

باب هشتم : جایگاه دینی و سیاسی خلیفه

فصل أوّل

رابطه غار و خلافت

فصل دوّم

بستن تمام درهای مسجد به استثنای دو در

فصل سوّم

آیا بعضی از صحابه بر أبوبکر و عمر ریاست کردند ؟

فصل چهارم

در سال نهم هجرت چه کسی أمیر حج بود ؟

قسمت اول

قسمت دوم

پی نوشتها

فصل پنجم

امامت نماز جماعت در صبح روز دوشنبه

فصل ششم

آیا أبوبکر در حکومت پیامبر منصبی عالی بدست آورد ؟

باب نهم : دست بردن در احادیث

فصل أوّل

علل و اسباب بوجود آمدن روایات ساختگی

فصل دوّم

روایات ساختگی

پی نوشتها

فصل سوّم

شأن و منزلت عایشه در حدیث و سیره

فصل چهارم

شأن و منزلت عروة در حدیث و سیره

فصل پنجم

شأن و منزلت انس ابن مالک در حدیث و سیره

فصل ششم

شأن و منزلت عبدالله بن عمر در حدیث و سیره

فصل هفتم

شأن و منزلت أبوهریره در حدیث و سیره

فصل هشتم

جمع آوری حدیث

باب دهم : تلاش برای بدنام کردن اسلام

فصل أوّل

تلاش برای تغییر دین مردم

پی نوشتها

فصل دوّم

تغییر احکام شرعی

فصل سوّم

نابود کردن کتابهای علمی و دینی

فصل چهارم

تلاش برای بدنام کردن رسول خدا

فصل پنجم

آیا پیامبر در انتخاب اصحاب خود اشتباه کرد ؟

باب یازدهم : قصّه گویان و تحریف حدیث

فصل أوّل

قصّه گویان و نشر أحادیث ساختگی

فصل دوّم

نقش کعب الأحبار در تحریف سیره و حدیث

فصل سوّم

انگیزه های عمر در استخدام کعب و تمیم و امثال آنها

فصل چهارم

چه کسی از کعب خواست در مدینه بماند ؟

پی نوشتها

فصل پنجم

مرجعیّت قصّه گویان

هر که من مولای اویم این علی مولای اوست

قسمت اول

قسمت دوم

فصل ششم

تمیم داری أوّلین نفری بود که در مسجد رسول خدا صلّی الله علیه وآله قصّه گوئی کرد

پی نوشتها

فصل هفتم

کعب الأحبار و مقام مرجعیّت

فصل هشتم

رجوع معاویه به کعب و حمایت از وی

فصل نهم

کعب خداوند را مجسّم نمود

فصل دهم

سؤال از آینده و از دجّال

فصل یازدهم

کعب مردم را به کفر دعوت می کرد

فصل دوازدهم

کعب حدیث دوازده خلیفه را تحریف کرد

پی نوشتها

ضمائم

دلائل مهم همراه نبودن پیامبر با ابوبکر در هجرت

تقیّه و روایاتی که حضور ابوبکر را در غار تأیید می کنند

پی نوشتها

فهرست مصادر

1 تا 56

57 تا 126

127 تا 167

پی‌نوشت:

[1]. کتابخانه قائمیه

دریافت فایلحجم فایل
PDF icon آیا مصاحب و همراه رسول خدا در غار أبوبکر بود ؟1.91 مگابایت