امامان و اهل بیت علیهم السلام در دیدگاه اهل سنت- امام مهدی (عج)

امامان و اهل بیت علیهم السلام در دیدگاه اهل سنت - امام مهدی (عج)

امامان و اهل بیت علیهم السلام در دیدگاه اهل سنت - امام مهدی (عج)[1]
مشخصات کتاب:
سرشناسه: الهامی داود، - 1316
عنوان و نام پدیدآور: امامان اهل بیت علیهم السلام در گفتار اهل سنت تحقیق و نگارش داود الهامی مشخصات نشر: مکتب اسلام 1377.
مشخصات ظاهری : ص 528
شابک : 964-91550-0-7 12500ریال ؛ 964-91550-0-7 12500ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس موضوع : ائمه اثناعشر -- فضائل موضوع : ائمه اثناعشر -- احادیث اهل سنت رده بندی کنگره : BP36/5 /‮الف 7‮الف 8
رده بندی دیویی : 297/95
شماره کتابشناسی ملی : م 77-15905
عناوین اصلی کتاب شامل:
فضائل امام مهدی؛ ابوبکر محمد بن علی معروف به محیی الدین عربی (560- 638 ه)؛ سبط ابن جوزی (م 654 ه)؛ علی بن محمد المالکی ابن الصباغ (متوفی 855 ه)؛ شیخ محمد بن ابراهیم الجوینی الخراسانی الحموینی (م 644- 730 ه؛ اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی معروف به ابن کثیر (701- 774 ه)؛ ابن الوردی (691- 749 ه)؛ جلال الدین سیوطی شافعی (749- 911 ه)؛ الشیخ الامام علی بن حسام الدین الشهیر بالمتقی الهندی (885- 9؛ فضل الله روزبهان خنجی اصفهانی (م 927 ه)؛ حافظ حسین کربلائی تبریزی (994 ه)؛ محمد بن عبدالرسول الحسنی الشافعی البرزنجی (1040- 1103 ه)؛ احمد بن محمد بن الصدیق الحضرمی (متوفی 1380 ه)؛ شیخ محمد بن احمد السفارینی النابلسی (1114- 1188 ه)؛ محمد صدیق خان بن حسن حسینی بخاری قنوچی هندی (1248- 1307)؛ قاضی محمد بن علی الشوکانی (متوفای 1250 ه)؛ شیخ منصور علی ناصف (معاصر)

فهرست:[2]

مشخصات کتاب

فضائل امام مهدی

ابوبکر محمد بن علی معروف به محیی الدین عربی (560- 638 ه)

سبط ابن جوزی (م 654 ه)

علی بن محمد المالکی ابن الصباغ (متوفی 855 ه)

شیخ محمد بن ابراهیم الجوینی الخراسانی الحموینی (م 644- 730 ه

اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی معروف به ابن کثیر (701- 774 ه)

ابن الوردی (691- 749 ه)

جلال الدین سیوطی شافعی (749- 911 ه)

الشیخ الامام علی بن حسام الدین الشهیر بالمتقی الهندی (885- 9

فضل الله روزبهان خنجی اصفهانی (م 927 ه)

حافظ حسین کربلائی تبریزی (994 ه)

محمد بن عبدالرسول الحسنی الشافعی البرزنجی (1040- 1103 ه)

احمد بن محمد بن الصدیق الحضرمی (متوفی 1380 ه)

شیخ محمد بن احمد السفارینی النابلسی (1114- 1188 ه)

محمد صدیق خان بن حسن حسینی بخاری قنوچی هندی (1248- 1307)

قاضی محمد بن علی الشوکانی (متوفای 1250 ه)

شیخ منصور علی ناصف (معاصر)

پی‌نوشت:

[1]. کتابخانه قائمیه
[2]. فهرست کتاب در کتابخانه قائمیه