جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام-آیات امامت،مودت غدیر ـ جلد چهارم

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام-آیات امامت،مودت غدیر ـ جلد چهارم

این مجموعه با نگاهی نو، با تکیه بر اصول مسلم عقلی و با استفاده و ارجاع به مصادر و منابع اهل سنت، به مسئله امامت و ولایت پرداخته و به بهترین شکل آن را ارائه کرده و راهی را پیش روی حقیقت‌جویان قرار داده است. تا کنون ۵ جلد از این مجموعه به زبان فارسی به چاپ رسیده است.

نویسنده: آيت الله سيد على حسينى ميلانى

آیه مودت

پرینت صفحه آیه مودت
پرینت صفحه
متن های حدیث در کتب معتبر اهل سنت
پرینت صفحه
ترمذی
پرینت صفحه
احمد بن حنبل
پرینت صفحه
طبرانی
پرینت صفحه
حاکم نیشابوری
پرینت صفحه
محمّد بن جریر طبری
پرینت صفحه
ابونعیم اصفهانی
پرینت صفحه
ابن عساکر
پرینت صفحه
ابن اثیر
پرینت صفحه
ابن کثیر
پرینت صفحه
ابوالحسن هیثمی
پرینت صفحه
جلال الدین سیوطی
پرینت صفحه
آلوسی
پرینت صفحه
شوکانی
پرینت صفحه
بررسی اسناد و متن روایات
پرینت صفحه
احمد بن جعفر قطیعی
پرینت صفحه
محمّد بن عبدالله بن سلیمان حضرمی
پرینت صفحه
حرب بن حسن طحّان
پرینت صفحه
حسین أشقر
پرینت صفحه
قیس بن ربیع
پرینت صفحه
یزید بن ابی زیاد
پرینت صفحه
نتیجه بررسی اسناد روایات
پرینت صفحه
دفع شبهات مخالفان
پرینت صفحه
شبهه ابن تیمیه
پرینت صفحه
بررسی اشکال ها
پرینت صفحه
1ـ1ـ پاسخ به شبهه مکّی بودن سوره شوری براساس روایات اهل سنت
پرینت صفحه
1ـ2ـ پاسخ به شبهه مکّی بودن سوره شوری با صرف نظر از روایات
پرینت صفحه
2ـ عدم درخواست پاداش رسالت از مردم
پرینت صفحه
3ـ استثناء در آیه منقطع است نه متصل
پرینت صفحه
چرا «المودة في القربی»؟
پرینت صفحه
تعارض روایات در ذیل آیه مودّت
پرینت صفحه
بررسی سند روایت طاووس از ابن عباس / شعبة بن حجّاج
پرینت صفحه
یحیی بن عبّاد
پرینت صفحه
محمّد بن جعفر (غندر)
پرینت صفحه
محمّد بن بشار
پرینت صفحه
دلالت آیه مودّت بر ولایت و امامت
پرینت صفحه
نقش قرابت در امامت
پرینت صفحه
مودّت مردم، مستلزم وجوب اطاعت
پرینت صفحه
تفطّن و توجّه عالمان سنی به اخص بودن «مودّت» از «محبت»
پرینت صفحه
وجوب محبّت مطلق بیان گر افضلیت، افضلیت نیز مستلزم امامت
پرینت صفحه
وجوب محبت مطلق مستلزم عصمت
پرینت صفحه
تفسیر عبارت (وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً...)

آیات غدیر

پرینت صفحه آیات غدیر
پرینت صفحه
آیه تبلی
پرینت صفحه
راویان احادیث
پرینت صفحه
نصوص حدیث
پرینت صفحه
روایات معتبر و بی خدشه نزد اهل تسنن
پرینت صفحه
1. روایت ابن ابی حاتم
پرینت صفحه
عثمان بن خرزاذ
پرینت صفحه
اسماعیل بن زکریا
پرینت صفحه
علی بن عابس
پرینت صفحه
داوود بن ابی عوف جحّاف
پرینت صفحه
أعمش
پرینت صفحه
عطیّه عوفی
پرینت صفحه
2. روایت حبری
پرینت صفحه
حسین بن حکم حبری
پرینت صفحه
حسن بن حسین
پرینت صفحه
حبّان بن علی
پرینت صفحه
محمّد بن سائب کلبی
پرینت صفحه
ابوصالح
پرینت صفحه
3. روایت ابونعیم اصفهانی
پرینت صفحه
ابوبکر بن خلّاد
پرینت صفحه
محمّد بن عثمان بن ابی شیبه
پرینت صفحه
ابراهیم بن محمّد بن میمون
پرینت صفحه
4. روایت ابن عساکر
پرینت صفحه
ابن عساکر
پرینت صفحه
وجیه بن طاهر
پرینت صفحه
ابو حامد ازهری
پرینت صفحه
ابو محمّد مخلدی
پرینت صفحه
محمّد بن حمدون
پرینت صفحه
محمّد بن ابراهیم حلوانی
پرینت صفحه
حسن بن حمّاد سجّاده
پرینت صفحه
5. روایت بن سند واحدی
پرینت صفحه
محمّد بن علی صفّار
پرینت صفحه
بررسی اشکالات ابن تیمیه بر استدلال علّامه حلّی به آیه تبلیغ
پرینت صفحه
بررسی شبهات دیگر

آیه اکمال

پرینت صفحه آیه اکمال
پرینت صفحه
1. روایت طبری
پرینت صفحه
2. روایت ابو نعیم اصفهانی
پرینت صفحه
تصحیح سند روایت ابو نعیم / محمّد بن احمد مخلّد
پرینت صفحه
بررسی اعتبار سند دوم خطیب بغدادی / ابوالقاسم عبیدالله بن احمد بغدادی
پرینت صفحه
4. روایت ابن عساکر
پرینت صفحه
بررسی سند نخست ابن عساکر / ابوبکر مزرفی
پرینت صفحه
ابوالحسین بن مهتدی
پرینت صفحه
عمر بن احمد
پرینت صفحه
احمد بن عبدالله بن احمد
پرینت صفحه
بررسی سند دوم ابن عساکر / ابوالقاسم بن سمرقندی
پرینت صفحه
ابوالحسین بن نقور
پرینت صفحه
محمّد بن عبدالله بن حسین دقّاق
پرینت صفحه
بررسی اشکالات مخالفان
پرینت صفحه
مناقشات ابن تیمیه
پرینت صفحه
مناقشات ابن کثیر
پرینت صفحه
پاسخ بن مناقشات ابن کثیر

آیه سأل سائل

پرینت صفحه آیه «سأل سائل»
پرینت صفحه
سفیان بن عیینه
پرینت صفحه
سفیان ثوری
پرینت صفحه
ابن دیزیل
پرینت صفحه
بررسی روایات در این باره
پرینت صفحه
اسانید روایت شأن نزول آیه (سَأَلَ سائِلٌ)
پرینت صفحه
حدیث یکم
پرینت صفحه
حدیث دوم
پرینت صفحه
حدیث سوم
پرینت صفحه
حدیث چهارم
پرینت صفحه
حدیث پنجم
پرینت صفحه
ابو بکر محمّد بن محمّد بغدادی
پرینت صفحه
عبدالله بن احمد شیبانی
پرینت صفحه
عبدالرحمن بن حسن اسدی
پرینت صفحه
ابراهیم بن حسین کسائی
پرینت صفحه
فضل بن دُكَین
پرینت صفحه
سفیان ثوری و منصور بن معتمر
پرینت صفحه
ربعی بن خراش
پرینت صفحه
حذیفة بن یمان
پرینت صفحه
دلالت روایات بر امامت امیرالمؤمنین علیه السلام
پرینت صفحه
مناقشات ابن تیمیه
پرینت صفحه
نکته پایانی
پرینت صفحه
فهرست منابع

منبع: کتابخانه آیت الله سید علی حسینی میلانی