شیعه درگذر تاریخ

کتاب شیعه در گذر تاریخ حضرت آیت الله جعفر سبحانی در سه فصل می‌باشد. با دانلود این کتاب می‌توانید، در فصل اول ریشه تشیع و تاریخ پیدایش آن در فصل دوم، فرض های خیالی در تاریخ تشیع و در فصل سوم، شیعه در دوران اموی و عباسی را مطالعه کنید
شیعه در گذر تاریخ

کتاب شیعه در گذر تاریخ حضرت آیت الله جعفر سبحانی در سه فصل می‌باشد. با دانلود این کتاب می‌توانید، در فصل اول ریشه تشیع و تاریخ پیدایش آن در فصل دوم، فرض‌های خیالی در تاریخ تشیع و در فصل سوم، شیعه در دوران اموی و عباسی را مطالعه کنید

دریافت فایلحجم فایل
PDF icon شیعه درگذر تاریخ2.11 مگابایت