پاسخ به شبهات مطرح شده توسط توحيد قريشي در مورد سماع، زیارت، شفاعت اموات(موتی)

"پاسخ به شبهات مطرح شده توسط توحيد قريشي"

دشمن مشترک مسلمانان با طرح شبهه بین شیعه و سنی در مناطق سنی نشین ایران اقدام به پخش شبنامه‌هایی می‌کند، که حاوی مطالبی است که بزرگان برداران اهل سنت ما نیز آنها را رد کرده‌ا‌‌ند، این عمله‌ی استکبار به‌خیال این که می‌توانند از آب گل آلود ماهی بگیرند، این کار را با تلاش زیاد انجام می‌دهند، که بر برادران شیعه و سنی واجب است با هوشیاری و پیروی از سلف صالح خود از آنان تبری جویند. در این مقاله متخصصین با بهره گیری بیش از چند صد منبع از منابع معتبر برادارن اهل سنت به پاسخ گویی قسمتی از این تهاجم پرداخته‌اند.
پاسخ به شبهات مطرح شده توسط  وهابيون كه به صورت شب‌نامه در قالب یک مقاله بين اهل سنت توزيع شده،که پاسخ آن به شرح ذیل ارائه می‌گردد...