آیا کور شدن به تحری حقیقت منتهی می‌شود؟!

  • 1396/05/16 - 12:51
مبلّغ بهائی در توجیه درخواست رهبرشان مبنی بر کر و کُور شدن پیروان و تعارض با تحری حقیقت مدعی شدند: کر و کُور شدن به معنای بریدن از دنیاست که نهایتاً به تحری حقیقت منتهی می‌شود. این ادعا در حالیست که ادامه‌ی همین عبارت حسینعلی نوری و سخنان او در کتاب ایقان، به خوبی نشان می‌دهد که وی، پیروانی کاملاً کر و کُور می‌خواسته.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ کانال‌های تلگرامی تبلیغی بهائیت، با ارسال پیام صوتی، به توجیه نقض تحری حقیقت توسط حسینعلی نوری پرداختند. هم‌چنان که وی گفت: «کُور شو تا جمالم بینی و کر شو تا لحن و صوت ملیحم را شنوی و جاهل شو تا از علمم نصیب بری...».(کلمات مکنونه فارسی، ص 11) مبلّغ بهائی با ادعای این‌که: «کر و کُور شدن به معنای بریدن از دنیاست که نهایتاً به تحری حقیقت و ایمان به بهائیت منتهی می‌شود»، سعی در توجیه اظهارات خلاف تحری حقیقت پیشوای بهائیان داشت.(کانال‌های تلگرامی بهائیت)
اما در پاسخ به این توجیه لازم است بدانیم:
اولاً: مبلّغ بهائی با زیرکی، ادامه‌ی عبارت حسینعلی نوری، در تفسیر کر و کُور شدن را ذکر نکرد: «کُور شو، یعنی از مشاهده‌ی غیر جمال من و کر شو، یعنی از استماع کلام غیر من و جاهل شو، یعنی از سِوای علم من».(کلمات مکنونه فارسی، ص 11) اما آیا بدون شنیدن سخنان مخالفین، تحری حقیقت واقعی تحقق می‌یابد؟!
ثانیاً: پیامبرخوانده‌ی بهائیان در کتاب ایقان، با فرمان به گوش بستن پیروان از شنیدن سخنان منتقدین، به خوبی منظور خود را از کر و کُور شدن روشن ساخته است.(ایقان، صص 2-1) آیا این معنی تحری حقیقت است؟!

پی‌نوشت:
حسینعلی نوری، کلمات مکنونه فارسی، برگرفته از سایت کتابخانه‌ی مراجع بهائی، نسخه‌ی پی‌دی‌اف.
حسینعلی نوری، ایقان، هوفمایم آلمان: موسسه‌ی ملی مطبوعات بهائی آلمان، 1377 ش.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.