7ـ روش امام بخارى در نقل حديث

سؤال 7:
آيا صحيح است که مي گويند امام بخاري همين حديث را در بيش از چهار جاي از کتاب خود آورده ولي اين عبارت ـ دروغگو، خائن، پيمان شکن و گناهکار ـ را حذف کرده. و به جاي آن عبارت کذا و کذا و يا عبارت «کلمتکما واحدة» آورده. تا بدين ترتيب نظر منفي اهل بيت پيامبر ـ صلي الله عليه و سلّم ـنسبت به حکومت حضرت ابوبکر و عمر، معلوم نشود.؟؟مي گويند: امام بخاري، در باب خمس، و نفقات، و الاعتصام، و فرائض; روايت را نقل ولي در آن تصرف و تغيير داده، در کتاب نفقات گفته: تزعمان أن ابابکر کذا وکذا.و در فرائض گفته: ثم جئتماني وکلمتکما واحدة..