8ـ مهارت امام بخارى در حذف و سانسور

سؤال 8:

آيا صحيح است که مي گويند: بخاري در حذف و تغيير احاديث به نفع بعضي از صحابه مهارت خاصي دارد، و آنجا که پاي گناه و فسق بعضي از صحابه به ميان بيايد فوراً حديث را سانسور مي کند. مثلا: در مورد سمرة بن جندب، و خريد و فروش مشروبات و اظهار نارضايتي عمر بن الخطاب(رضي الله عنه) و نفرين کردن او را. مسلم با صراحت در کتاب بيع آورده ولي بخاري به جاي نام سمرة، کلمه «فلان» مي آورد.
«بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً، فقال: قاتل اللّه فلاناً...»(12)حديث در صحيح مسلم ذکر شده و عبارت آن «قاتل اللّه سمرة بن جندب» است.