اعتقادات

امام زمان از نگاه گنابادیه
12/26/1391 - 00:06

انحراف فرقه ضاله گنابادیه به حدی شدید است که یکی از اقطاب این فرقه قائل به این موضوع است که مقصود از خضر صاحب الزمان است که همه در انتظار او هستیم!!

مراجع
12/24/1391 - 01:10

فرقه ضاله گنابادیه برای دست یافتن به دنیا و مادیات از لفظ عارف و عرفان سوء استفاده کرده و مردم را از اسلام حقیقی دور میکند.

استاد خداشناسی صوفیان!
12/20/1391 - 05:22

برخی از صوفیه به دنبال قائل شدن به وحدت وجود و موجود، آستین وقاحت را بالا زده و حتی دامن شیطان و فرعون را پاک کرده اند...

تصوف زهر اهل سنت به تشيع
12/18/1391 - 02:34

اهل سنت با به وجود آوردن تصوف زهري خطرناك به پيكر تشيع وآرد كردند.

زهد صوفی، گداپروری
12/16/1391 - 10:21

زهد درلغت به معنای راضی بودن به مقدار اندک است و زاهد به کسی گفته می شود که به چیزی بی میل بوده و به مقدار کم از آن رضایت دهد.

توکل یا فتوح؟
12/14/1391 - 03:12

دست تحریف گر تصوف چنان که تمام مفاهیم عالیه ی اسلامی را وارونه نشان داده است، در این زمینه هم از آستین ذوق ناسلیم خود دراز گشته و مفهوم توکل را به گونه ای توجیه می کند

سلوک صوفی
12/13/1391 - 01:33

یکی از تکالیف بسیار حساس و واجب اسلامی، جهاد درراه خداوند و پیکار بادشمنان خداوند است که از فروع مهمّ دین شمرده می شود.

گنابادیه فرقه هزار رنگ
12/09/1391 - 20:23

فرقه ضاله گنابادیه یا همان دراویش 121 با جمع آوری آداب و مسالک فرق مختلف و ایجاد بدعتهای جدید در دین اسلام خود را شیعه میدانند که ما در اینجا به چند مورد آن اشاره میکنیم تا بار دیگر ناقوس رسوایی گنابادیه به صدا در آید.

ناموس گنابادیه
12/09/1391 - 19:32

دراویش گنابادیه به حدی به شارب خود اهمیت میدهند که گویی ناموسشان است.

وحدت وجود در کلام علامه جعفری
12/06/1391 - 16:19

مکتب وحدت موجود با روش انبیاء و سفراء حقیقی مبدأ اعلی تقریباً دو جاده مخالف بوده و به هم دیگر مربوط نیستند زیرا انبیاء همگی و دائماً بر خدای واحد ماورا سنخ این موجودات مادّی و صوری تبلیغ و دعوت کرده­ اند و معبود را غیر از عابد تشخیص و خالق را غیر از مخلوق بیان کرده­ اند.

خرقه ی خرافی
12/04/1391 - 19:23

آنجا که بحث فرقه ای مطرح می گردد، اهمیت موضوع باعث می شود صوفیه به هر نوع ممکن درمقام اثبات آن برآیند.

مدعی منحرف!
12/03/1391 - 18:42

فرقه ی نعمت اللهی درسیر تاریخ به پنج فرقه تقسیم شد1 تاآنجاکه فقرای هر سلسله، پیشوای خود را ناجی ودیگران را گمراه وخاطی تصور کردند.

غزالی همنشین شیطان
12/01/1391 - 04:08

احمد غزالی یکی از اقطاب بزرگ تصوف است که انحراف او به حدی شدید است که شیطان را الگو و مربی خود میداند.

گوش نا محرم
12/01/1391 - 03:50

صوفی ها هم برای خود شاهکار هایی دارند و مانند همه  اقلیت ها بیشتر از راه همین فوت و فن ها موجودیت خود را در مقابل مخالفین خود حفظ می کنند.

Pages