بهائیت

حجاب در بهائیت, براندازی بهائیت, تبلیغ بهائیت
09/20/1401 - 15:12

همانطور که نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی گفتند، فرقه ضالّه بهائیت سال هاست روی بحث کشف حجاب کار می کند. اما اشتباه ایشان آنجا بود که به عنوان یک سیاستمدارِ جمهوری اسلامی، با بهائی و جاسوس خطاب کردن بی حجاب ها، هم ناخواسته به تبلیغ بهائیت در فضای عمومی پرداختند و هم به نزدیکی مخالفان حجاب با فرقه ضالّه بهائیت کمک کردند.

خاتمیت در بهائیت, جایگاه پیامبران, جهل پیشوایان بهائیت
08/08/1401 - 13:53

هرچند پیشوایان دین ساز بهائیت حتی اطلاع دقیقی از تاریخ پیامبران نداشتند ولی آنها را اصطلاحاً خدایان روی زمین معرفی می کنند!

تناقضات بهائیت, ختم نبوت و رسالت, ادعای خدایی پیشوایان بهائیت
08/07/1401 - 12:34

بهائیت با شیطنت در لغت نبوت، تصریح آیه خاتم النبیین بر خاتمیت پیامبر اکرم (ص) را رد می کند. بهائیان همچنین سعی دارند با مقدمه چینی باطل، معنای اصطلاحی نبوت را هم با ادعای خدایی پیامبرنمای خود تطبیق دهند!

مهریه زنان در بهائیت, تساوی زن و مرد, وحدت عالم انسانی
08/04/1401 - 16:48

دین ساختگی بهائیت، از یک سو شعار تساوی زن و مرد می دهد و از سویی دیگر مردها را مجبور به پرداخت مهریه به زن می داند! از یک سو از آزادی و شخصیت زن دم می زند و از سویی باکره بودن زن را شرط پرداخت مهریه و نفقه به او دانسته اند. در بهائیت حتی میان زنان هم عدالت رعایت نشده وشهری ها لایق طلا و روستایی ها سزاوار نقره دانسته شده اند.

تناقضات بهائیت, نسخ بهائیت, غلط اصلاح کتب بهائی
08/03/1401 - 15:29

چگونه آثار بشری و سرشار از غلط پیامبرنمای بهائیت که پس از انتشار، باز هم نیاز به اصلاح داشته، می تواند هم رتبه کتاب آسمانی قرآن کریم و حتی ناسخ آن معرفی شود؟!

نسخ جهاد در بهائیت, جهاد ستیزی, جاسوسی بهائیت استعمار
08/01/1401 - 16:13

پیشوایان بهائیت در راستای حفظ منافع استعمار، نه تنها جهاد، حتی دفاع از خود را نیز حرام کرده و به ترویج تفکر سلطه پذیری پرداختند.

نسخ جهاد در بهائیت, جهاد ستیزی, جاسوسی بهائیت استعمار
08/01/1401 - 16:10

هرچند بهائیان امروزه با معرفی خود به عنوان اسیران در دست ظالمان، سعی دارند حس ترحم و حمایت مردمی را برانگیزند؛ اما افتخاردار پیروی از علی محمد بابی هستند که حکم به قتل عام مخالفینش داده بود و به اسیر گرفتن اعتقادی نداشت!

تساوی زن و مرد, تبلیغ بهائیت, تعالیم بدیع بهائیت
08/01/1401 - 15:39

شعار تساوی زن و مرد برای زنان بهائی، حاصلی جز تبعیض و بهره کشی تبلیغاتی ندارد، اما در عین حال برای فرقه و تشکیلات بهائیت نان و آب خوبی در ترویج و توسعه بهائی گری دارد.

تساوی حقوق زن و مرد, تساوی زن و مرد, تعالیم بدیع بهائیت
08/01/1401 - 15:34

بر خلاف شعار آزادی و برابری زن و مرد، مالکیت خصوصی او هیچ احترامی در بهائیت نداشته و در مواردی اموالش، به جرم زن بودن، مصادره می شود!

تساوی حقوق زن و مرد, تساوی زن و مرد, تعالیم بدیع بهائیت
08/01/1401 - 15:30

هرچند حقوق اجتماعی و مدنی زن بر خلاف شعارهای رنگی در بهائیت پایمال شده، اما به نام آزادی و با شعار برابری، از شعار زن و زنان، بهره وری تبلیغی می شود!

توحید در بهائیت, ادعای خدایی پیشوایان بهائیت, حسینعلی نوری و ادعای خدایی
08/01/1401 - 13:35

چگونه اعتقاد بهائیت به خدایی بشری ناتوان و برشمردن صفات سرشار از ضعف برای او با اعتقاد ادیان الهی به خدای احد توانا قابل مقایسه است.

ازدواج با محارم در بهائیت, ازدواج با محارم, حکم لواط در بهائیت
08/01/1401 - 13:28

فرقه بهائیت در راستای اباحه گری خود، تا یک قرن و نیم پس از ادعای پیامبری حسینعلی نوری، تصمیم گیری در رابطه ازدواج با محارم را به پیروانش واگذار کرده بود. سرانجام چند سال پیش تحت فشار افکار عمومی ناچار به ممنوع کردن ازدواج با محارم و تعریف از محارم، به محارم در اسلام می شود.

بهائیت و حجاب, احکام و عقاید بهائیت, آزادی در بهائیت
08/01/1401 - 13:17

ترویج فرهنگ برهنگی نه برای پیشرفت زن، بلکه با هدف استفاده ابزاری از زنان در پیشرفت بهائیت مطرح می شود.