چهره های تاریخی

الگوی بدنام زنان صوفی!
06/29/1392 - 13:38

نظرات متفاوتی درباره ی رابعه ی عدویه حتی در بین بزرگان تصوف است. عده ای متعصبانه او را قدیسه و عارفه می داند و عده ای او را تا مرز فاحشگی و بدنامی می برند!

شاگرد مکتب ابوحنیفه!
06/28/1392 - 18:47

فرقه ی منحرف صوفیه، امروز به کسانی می نازند و ایشان را از مفاخر و بزرگان خود می دانند که جرعه ای از چشمه ی جوشان پاکی و علوم اهل بیت علیهم السلام ننوشیده و بویی از معرفت حقیقی به پروردگار نبرده اند.

ناشر انحرافات صوفیه!
06/28/1392 - 14:50

مسلمانان جهان می دانند که شطح گویی صوفیان و به کار بردن جملات و کلمات کفر آمیز و به دور از شأن اسلام، فساد و انحرافی بود که توسط کبّار صوفیه به وقوع پیوست

تکفیر معصوم علیشاه دکنی و نورعلیشاه اصفهانی
06/28/1392 - 09:24

به دنبال انحرافات صوفیه؛ گروهی از علماء حکم تکفیر معصوم علیشاه دکنی و نورعلیشاه اصفهانی را صادر نمودند و مخالفت خود را با صوفی گری اعلام داشتند.

شبلی، منفور یا مورد تایید تصوف
06/27/1392 - 20:34

ابوبکر شبلی از کسانی بود که حسین بن منصور حلاج را انکار کرد و به این ترتیب از اعدام و مرگ در امان ماند.

حسن بصری، پیر و مراد متصوفه
05/10/1392 - 18:24

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بار راهنمایی و پیشوایی شایسته ی دوش هر کسی نیست و اگر کسی جز معصوم علیه السلام تعیین شده از جانب خداست، این ادعا را داشته باشد یقیناً زیر بار این مسئولیت کمر می شکند

بزرگان تصوف در ایران، گبر یا مسلمان!
05/09/1392 - 19:57

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بسیاری از بزرگان تصوف و اقطاب مدعی آن از آغاز شکل گیری این انحراف، افرادی ایرانی هستند که اکثراً بدون اینکه ازمعارف اسلامی آگاهی کامل داشته باشند دم از عرفان اسلامی زده اند

صوفیان مخالف اهل بیت علیهم السلام
04/28/1392 - 01:01

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ جستجوی دقیق و بی شائبه در منابع اصیل تاریخی، این حقیقت را روشن می سازد، که بزرگان صوفیه هیچ دریچه ی ارادتی به خاندان وحی نداشته اند.

حلاج، پیشتاز مدعیان دروغین
04/25/1392 - 19:27

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ تاریخ گواه خوبی بر این مطلب است که افراد زیادی از گروه های مختلف مدعی نیابت، بابیت، سفارت و حتی مدعی امامت شده اند و هریک برای خود هوادارانی فراهم کرده و عده ای نیز در این زمینه بساط پهنی گسترانیده اند

افسانه ی معروف
04/09/1392 - 10:21

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از مشکلات بزرگی که کار را برای قضاوت عادلانه پیچیده و سخت می کند این است که، تاریخ نگاری صوفیه، منحصراً در اختیار ایشان بوده است. بنا بر شهادت تاریخ، بنای صوفیه توسط افرادی که سنی مذهب بوده اند شکل گرفته است و ...

نقاب
03/30/1392 - 01:13

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ امثال حلاج سنت سیئه ای را پانهادند که در بین صوفیان رواج یافت و در هر عصر، همین شطحیات، سر ایشان را بر دار رسوایی بالا برد و باعث شهره شدن ایشان به بی دینی و عوام فریبی گردید

بایزید بسطامی و امام صادق (ع)
03/29/1392 - 19:25

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در كتب رجال شيعه نامي از «بايزيد بسطامي» نيست و ما ناچاريم آنچه خود صوفيه دربارة او نوشته اند، ذكر كنيم. پدر وي عيسي بن سروشان نام داشت و سروشان گبر بود كه اسلام آورد بنا بر گفته عطار: بايزيد بسطامي بعد از اين كه علوم را فرا گرفت وارد عرفان شد براي اين كه عارف كامل شود، لازم دانست كه به خدمت عرفاي بزرگ جهان برسد

شقیق بلخی و امام صادق (ع)
03/29/1392 - 19:01

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ وي از بزرگان مشايخ صوفيه خراسان است. سلمي دربارة او مي گويد:«پندارم كه او نخستين كسي بود كه در شهرهاي خراسان از دانش طريقت سخن گفت». گويند كه سبب پيوستن او به طريقت تصوف اين بود كه وي جوان سال بود كه ديار ترك کرد تا بازرگاني كند.....

بیو گرافی معروف!
03/25/1392 - 23:41

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ ابو محفوظ معروف بن فيروز ( فيروزان) (202 هـ ) بغدادي كرخي، از مشاهير صوفيه است پدر و مادرش بنا بر مشهور، نصراني، (و به يك روايت از صائبين نواحي واسط) بودند و مي گويند كه او خود بر دست امام رضا (ع) اسلام آورده است . و بعدها از اصحاب امام و حتي دربان وي بوده است

الصفحات