مالکی

08/09/1394 - 10:15

در صحیح بخاری که از معتبرترین کتب اهل سنت است درباره ظرفی که سگ از آن آب بخورد آمده است که: « زمانی که سگ در ظرفی آب نوشید، آن ظرف را هفت مرتبه باید شست». اما مالک بن انس فتوایی بر خلاف بخاری دارد. مالک می‌گوید: «در ظرف آبی که دهان سگ به آن خورده است ، با آن آب می‌توان وضو گرفت و نماز خواند. و اگر دهان سگ به ظرف شیر بخورد، می‌توان آن شیر را...