116ـ كرامت زن در احاديث و فتاواى ما

سؤال 116:
 آيا ارزش و کرامت زن نزد ما در اين حد است که او را در کنار و رديف سگ و خر و شتر قرار دهيم. چنانچه در کتابهاي ما آمده: به هنگام نماز حائلي را قرار دهد تا اگر زن يا خر و يا شتر رد شود به صحت نماز ضرري نزند.
قال: و الظُعن يمرُّون بين يديه: المرأة و الحمار و البعير.(268)
یعني نمازگذار با گذاشتن مانع در مقابل خود، زن، خر و شتر از برابر او را مي گذرند و ضرري به نماز نمي زند.
ابوهريره مي گويد: يقطع الصلاة المرأة و الحمار و الکلب.(269)
عبور زن و الاغ و سگ از مقابل نمازگذار نماز را باطل مي کند و احمد بن حنبل فرمود: يقطع الصلاة الکلب الأسود و الحمار و المرأة، يعني عبور سگ سياه و الاغ و زن نماز را باطل مي کند.(270)
البته اين گونه تعبيرها بقدري سنگين و با کرامت زن تنافي دارد که مورد اعتراض شديد آنان قرار گرفته.
جناب عائشه(رضي الله عنه) مي گويد: جعلتمونا بمنزلة الکلب و الحمار...(271)
يعني ما زنان را رديف سگ و الاغ قرار داديد!!