صلح عمومی آرزوی خام بهاء الله

  • 1392/09/02 - 17:57
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ محکمه کبری و صلح عمومی یک آرزو و خوابی بود که میرزا بهاء آنرا در سر داشت و هم شعاری بود برای جذب عده ای از مردم زیرا زیبایی ظاهری داشت...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ ترک تعصبات دینی یکی اصول بهائیت است میرزا بهاء برای تعقیب و محکم کردن این موضوع به تعبیر و صورت دیگری متوسل شده و ایندفعه به عنوان تشکیل محکمه کبری و تحصیل صلح عمومی، مردم را به وحدت و اتحاد دعوت کرده و امتیازات ملل و ادیان را لغو می کند.

عبدالبهاء گوید: مسئله صلح عمومی، حضرت بهاء الله می فرماید که باید هیئت محکمه کبری تشکیل شود زیرا جمعیت امم هر چند تشکیل شد ولی از عهده صلح عمومی برنیاید .... [1] و آن اینست که مجالس ملیه هر دولت یعنی پارلمان، اشخاصی از نخبه آن ملت که در جمیع قوانین حقوق بین دولی و بین مللی مطلع، دو شخص و یا سه شخص انتخاب نمایند ... از این اشخاص محکمه کبری تشکیل می شود و جمیع عالم بشر در آن مشترکست ... و هر گاه دولتی از دول یا ملتی از ملل در اجرای تنفیذ حکم مبرم محکمه کبری تعلل و تراخی نماید عالم انسانی بر او قیام کند... [2] از جمله تعالیم اعلان صلح عمومی بود کسانی که پیروی کردند از هر ملت و از هر دین و مذهب در نهایت محبت اجتماع نمودند... [3] و از این نمایندگان محفلی در نهایت روح و ریحان تشکیل گردد و محکمه کبری تاسیس یابد و جمیع مسائل مهمه و مشاکل عظیمه بین الملل و الدول در آن محکمه کبری حل شود تا بنیان جنگ برافتد و عالم انسانی از این عار و ننگ رهایی یابد. [4]

و در اشراقات گوید: اشراق دوم- جمیع را به صلح اکبر که سبب اعظم است از برای بشر امر نمودیم سلاطین آفاق باید به اتفاق به این امر که سبب بزرگست از برای راحت و حفظ علام تمسک فرمایند ... الخ. [5]

جناب میرزا تصور کرده است که به تشکیل محکمه کبری و اجتماع هزار نفر از منتخبین ملل، اختلافات رفع شده و همه نظر واحد و رای واحد و عقیده واحد پیدا کرده و از امتیازات و منافع ملی و دینی و قومی و مذهبی صرف نظر کرده و تنها وحدت و برابری را منظور می دارند.

از باب مثال: اگر در آن مجمع عمومی مذاکره از وحدت زبان، وحدت حکومت، وحدت دین، وحدت معابد، وحدت مرجع دینی، وحدت پیامبر آسمانی، وحدت کتاب آسمانی، وحدت مسلک و رژیم سیاسی، و امثال اینها، پیش آمده و بخواهند در این موضوعات همه یک رنگ و متحد بوده و در تحت قانون واحد زندگی کنند، آیا ممکن است یا نه؟

آری فقط در یک صورت ممکن است این وحدت صورت بگیرد و آن در صورتیست که همه از علاقه های دینی و مذهبی و وطنی و سیاسی و اقتصادی و قومی دست کشیده و به قول میرزا از جمیع قیود رهایی یابند. [6]

و به تعبیر واضح تر، این نقشه هنگامی عملی می شود که همه بی دین و بی وطن و بی مرام و بی مسلک باشند، البته در این صورت منظور جناب میرزا عملی خواهد شد و در واقع او با شعار صلح عمومی خواسته ترک تعصب و بی غیرت را در میان پیروان و دیگر مردم تثبیت کند، اما تعصب و غیرت یک مسئله درونی و ضمیری انسان هاست و نمی توان آنرا از بین برد و این خود دلیل بر نادان بودن و دروغگو بودن پیامبر بهائیان است.

 

پی نوشت:

1- مکاتیب، جلد 3 صفحه 111

2- مکاتیب، جلد 3 صفحه 112

3- مکاتیب، جلد 3 صفحه 102

4- مکاتیب، جلد 3 صفحه 284

5- اشراقات، صفحه 76

6- محاکمه و بررسی باب و بهاء جلد 3 صفحه 203 و 204

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.