افزودن نظر جدید

ادامه از قبل... 3. در شمال کشور، از قضا تعداد سادات بسیار بسیار بیشتر از دیگر نقاط است. برخی از روستاهای شمال، 100 درصد جمعیتشان سادات هستند. اگر به شما رفته باشید، در شهرها و روستاها جمعیت سادات (سیدها) بسیار است. حتی در قرن 2-3 هجری، سادات زیدی (که از نسل زید پسر امام سجاد) و نیز سادات حسنی (از نسل امام حسن) در شمال ایران حکومت داشتند (که به علویون مازندران مشهور بودند). آن قدر جمعیتشان زیاد بوده و هست که حکومت هم در دست داشتند. 4. حضور سادات، نماد و عَلَم همان خیر کثیری است که قرآن بشارت داده است. هر چند برخی از سادات ممکن است افراد خوبی نباشند. ولی اگر دقت کنید امروز در خاورمیانه هر جا علیه ظلم و ستم، علیه تکفیری‌ها، علیه امریکا و علیه اسرائیل، قیامی هست سادات هم آنجا حضور دارند. از هند و پاکستان گرفته تا ایران و عراق و لبنان و یمن و ...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.