10ـ پست ترين نوزاد

سؤال 10:
آيا صحيح است که مي گويند نوزاد و مولودي پست تر و بدتر از ابوحنيفه در اسلام متولد نشده، و او دوباره کافر شده و او را توبه دادند؟بخاري مي گويد: استتيب ابوحنيفه من الکفر مرتين.و سفيان بن عيينه ـ هنگاميکه خبر رحلت ابوحنيفه را شنيد گفت: کان يهدم الاسلام عروة عروة، وما ولد في الاسلام مولود أشأمُ منه.پس چگونه ما او را امام مذهب خود مي دانيم؟(14)