اعتقادات

این جماعت همه را باطل ، خود را حق می پندارند.
11/09/1391 - 15:54

به صرف این که گروهی ادعا نمایند ، ما چنانیم و بهمانیم ، چیزی اثبات نمی شود . قل هاتوا برهانکم ان کنتم من صادقین؛ اگر راست می گویید دلیل و برهان بیاورید.

Pages