افزودن نظر جدید

یعنی شما زنانی ک تمام بار زندگی را بتنهایی بردوش میکشند ندیدید.توی جامعه امروز ما کم هستند ک بار خانواده و حتی همسرانشان را بدوش میکشن.یا در گذشته ک شوهرانشان تمام عمر در جنگ بودند و بعد از مرگ و کشته شدن در جنگ بیشمار زن بیوه میماند و مسئولیت کل خانواده، اینها همه را دین و دستورات دینی ندیده گرفته.در صورتی ک حدود نیمی از زنان در همه ی جوامع همه بار زندگی و حتی جور همسران را بدوش میکشند و همه دارای نیمه عقل و نیم سهم و... هستند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.