نخستين كسى كه از زيارت قبر پيامبر(ص) جلوگيرى كرد

پرسش:

اولين كسى كه از زيارت قبر پيامبر جلوگيرى كرد چه كسى بود؟

پاسخ:

روزى مروان حكم ديد كه شخصى صورت خود را بر قبر پيامبر گذاشته است، با شتاب به سوى او آمد و گردن او را گرفت، از جاى بلند كرد و گفت: مى دانى چه مى كنى؟ منظور وى اين بود كه چرا به زيارت سنگ و كلوخ آمده اى! زائر كه ابوايوب انصارى از صحابه پيامبر بود گفت: آرى، خوب مى دانم كه چه مى كنم، من هرگز به زيارت سنگ نيامده ام، بلكه به زيارت پيامبر آمده ام. از رسول الله(صلى الله عليه وآله) شنيدم كه فرمود بر دين خدا گريه نكنيد، اگر متوليانش اهل بودند، و آنگاه كه نا اهلان بر آن حكم راندند برايش بگرييد. حاكم و ذهبى حديث را صحيح مى دانند.(1)

**************************************************************************************
1  . حاكم نيشابورى متوفى 405 در مستدرك، ج4، ص560