فرق

محراب کلیسای آشوری پنطیکاتی
02/10/1392 - 09:33

آشور يا آسور نام قديم ناحيه اى در دو طرف رود دجله، بين زاب صغير و مرز كنونى سوريه و عراق است و بنا به اعتقاد عده اى از محققان، نام سوريه از آن مشتق شده است.
كليساى آشورى (كليساى نسطورى) از كليساهاى كهن است هرچند اطلاعات اندكى درباره پيشينه آن وجود دارد.

10/23/1391 - 02:38

بيشترين انشعابات در دنياي مسيحيت در ميان كاتوليكها صورت گرفته است فلذا براي سهولت كارآنها را در سه بخش جدگانه معرفي مي كنيم

سلسله مراتب کلیسا
10/19/1391 - 01:32

سلسله مراتب کلیسا از چه زمانی به وجود آمده است؟ از زمان حضرت عیسی و یا بعد از او؟ هانس کونگ نویسنده مسیحی معتقد است که نهادهای کلیسایی بعد از مرگ پولس به وجود آمده است. او می‌نویسد:‌

Pages