تفاوت‌های رجعت و دونادون

  • 1397/06/15 - 11:11
برخی از پیروان و سرسپردگان فرقه اهل حق و دیگران تصور کرده‌اند یا ممکن است که تصور کنند "رجعت" که یکی از اندیشه‌های ناب شیعی است، نیز نوعی از "دونادون" است. درحالی‌که بین دونادون با رجعت تفاوت‌های فراوانی وجود دارد.

کوتاه نوشته     

برخی از پیروان و سرسپردگان فرقه اهل حق و دیگران تصور کرده‌اند یا ممکن است که تصور کنند "رجعت" که یکی از اندیشه‌های ناب شیعی است، نیز نوعی از "دونادون" است. درحالی‌که بین دونادون یا تناسخ  با رجعت تفاوت‌های فراوانی وجود دارد. رجعت به معنای بازگشت است [لسان العرب، ج 8، ص 114] و منظور از آن در اندیشه شیعی این است که در دوران ظهور حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) عده‌ای از مردگان، زنده می‌شوند و به دنیا بازمی‌گردند.[اوائل المقالات، صص 78-77] اما پیروان و سرسپردگان فرقه اهل حق و هرآن که دچار این توهم شده است که رجعت نوعی از تناسخ است، باید بدانند علیرغم اینکه ممکن است بین رجعت و دونادون شباهت در هر دو بازگشت روح و نفس به بدن مادی وجود داشته باشد اما تفاوت‌های فراوانی بین این دو اندیشه است که نمی‌توان آن دو را یکی دانست.

مطلب تفصیلی

برخی از پیروان و سرسپردگان فرقه اهل حق و دیگران، تصور کرده‌اند یا ممکن است تصور کنند که رجعت که یکی از اندیشه‌های ناب شیعه اثناعشری است نیز نوعی از "دونادون" است. درحالی‌که بین دونادون یا تناسخ و رجعت تفاوت‌های فراوانی وجود دارد. "رجعت" به معنای بازگشت است[1] و منظور از آن در اندیشه شیعی این است که در دوران ظهور حضرت مهدی (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) عده‌ای از مردگان که دو دسته پاک‌ترین پاکان و شقی‌ترین اشقیاء، هستند زنده می‌شوند و به دنیا بازمی‌گردند.[۲]
اما پیروان و سرسپردگان فرقه اهل حق و هرآن که دچار این توهم شده است که رجعت نوعی تناسخ است، باید بدانند علیرغم اینکه ممکن است بین رجعت و دونادون، شباهت در بازگشت روح و نفس به بدن مادی وجود داشته باشد[3] اما تفاوت‌های فراوانی بین این دو اندیشه است که نمی‌توان آن دو را یکی دانست.

ازجمله تفاوت‌های رجعت و دونادون موارد ذیل است: 1-رجعت نوعی معاد جسمانی است که قبل از قیامت واقع‌شده و مؤید قیامت است، اما تناسخ و دونادون مبتنی برانکار قیامت و یا کم‌رنگ جلوه دادن آن است. 2-رجعت یک‌بار صورت می‌گیرد، اما تناسخ و دونادون بنا بر سخن قائلین به آن، مکرر و طبق اندیشه اهل حق تا هزار و یک دون و جسم، روح در حال گردش است. 3-در رجعت، روح شخص به همان بدن قبلی‌اش تعلق می‌گیرد، اما در تناسخ و دونادون روح انسان به بدن انسان دیگر و یا حیوان و یا جمادی تعلق می‌گیرد. 4-رجعت زمانش محدود و مشخص است یعنی بعد از ظهور امام زمان (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) و قبل از قیامت اتفاق خواهد افتاد، درحالی‌که قائلین به تناسخ  و دونادون معتقدند که گردش روح از آغاز خلقت تا پایان جهان به‌صورت مکرر صورت می‌پذیرد. 5-رجعت به گروه خاصی از خوبان و بدان اختصاص دارد، درصورتی‌که قائلین به تناسخ  و دونادون  معتقدند همه انسان‌ها به‌صورت مکرر و تا هزار و یک دون، ارواحشان از جسمی به جسم دیگر در حال گردش است. 6-رجعت مسئله‌ای قرآنی، روایی و اسلامی است و ریشه در وحی الهی دارد، اما تناسخ و دونادون از فرهنگ قرآنی اسلامی بیگانه می‌باشد که هیچ دلیل علمی اعم از عقلی و نقلی، مؤید آن نیست. 7-در دونادون سخن از تولد دیگر است اما در رجعت سخن از تولد جدید نیست، بلکه سخن از زنده شدن است. 8-در تناسخ و دونادون روح و نفس تعلق‌گرفته به بدن به‌تدریج کامل می‌گردد، اما در رجعت بدن کامل دفعتاً حاصل می‌شود.[4]

پی‌نوشت:
[1] محمد بن مکرم (ابن منظور)، لسان العرب، ج 8، بیروت، دار صادر، لسان العرب، ۱۴۱۱ ق، ص 114
[2] مُحمّد بن مُحمّد بن نَعمان (شیخ مفید)، اوائل المقالات فی المذاهب والمختارات، چاپ اول، قم، المؤتمر العامی للشیخ المفید، ۱۴۱۳ ق،، صص 78-۷۷.
[3] خدابنده، عبدالله، شناخت فرقه اهل حق، چاپ سوم، تهران، امیرکبیر، 1388، ص 140
[4] همان، ص 140  

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.