معرفة النور در شناخت قرآن کریم

معرفة النور در شناخت قرآن کریم

معرفة النور در شناخت قرآن کریم[1]

تحقیق و تدوین :‌

محمدعلی محسن‌زاده

مؤسسه انتشاراتی استاد مطهری

دفتر مرکزی:‌قم، خیابان پور زند (هدف)، بعد از سه راه مولوی،‌نرسیده به مجسد رضائی، پلاک 199.

 6633186 (

شعبة 1: قم،‌خیابان ارم، پاساژ قدس، طبقة چهارم، پلاک 138 .

(7747138

شناسنامه کتاب

نام کتاب: معرفة‌النور در شناخت قرآن کریم

مؤلف: محمدعلی محسنزاده

ناشر: انتشارات استاد مطهری

نوبت چاپ: چاپ اول

 rتیراژ: 3000 نسخه

 rتاریخ نشر: پائیز 81

 قیمت:  1000 تومان

 چاپخانه: امین

شابک:           8-03-7733-964

ISBN: 964 – 7733 – 03 - 8

 

فهرست مطالب

 

پیشگفتار ............................................................................................................. 11

مقدمه.................................................................................................................... 13

فصل اول : مباحثی پیرامون شناخت قرآن و نتیجه آن شناخت ................ 19

اقسام شناخت قرآن ............................................................................................. 20

اول: شناخت سندی یا انتصابی ............................................................................ 20

دوم : شناخت تحلیلی .......................................................................................... 21

سوم : شناخت ریشه‌ای ........................................................................................ 22

آیا قرآن را می‌توان شناخت ................................................................................ 22

قرآن برای مؤمنین هدایت کننده و بشارت دهنده است ......................................... 25

قرآن به چه چیز هدایت می‌کند ............................................................................ 28

قرآن کتاب انسان سازی است ............................................................................. 31

مقصد قرآن کجاست؟ ........................................................................................... 32

فصل دوم: اعجاز قرآن ..................................................................................... 33

تعریف معجزه ....................................................................................................... 35

شروط معجزه ....................................................................................................... 36

انواع معجزه ......................................................................................................... 36

وجوه اعجاز قرآن ................................................................................................ 37

اعجاز لفظی یا معنوی .......................................................................................... 42

چرا قرآن معجزه پیامبر6 قرار گرفت؟ ............................................................ 44

دلیل معجزه بودن قرآن چیست؟ ........................................................................... 47

آیا کفار انگیزه و داعیه مبارزه و تحدی با قرآن داشتند یا خیر؟............................ 48

در قرآن اختلاف وجود ندارد ............................................................................... 50

منظور از آوردن مثل چیست؟ .............................................................................. 50

فصل سوم : مباحثی پیرامون عدم تحریف قرآن .................................... 53

تعریف تحریف ...................................................................................................... 55

اقسام تحریف ....................................................................................................... 55

تحریف لفظی به زیاده............................................................................................ 56

تحریف لفظی به نقصان ......................................................................................... 56

تغییر و جابجا کردن ............................................................................................. 57

لفظ تحریف در قرآن به چه معناست؟ ................................................................... 58

اول : قول مجاهد وسدی ...................................................................................... 58

دوم: قول ابن عباس و ربیع .................................................................................. 59

سوم ..................................................................................................................... 60

چهارم .................................................................................................................. 60

بشر از آوردن کتابی که مشتمل براوصاف قرآن باشد، عاجز است.......................... 61

 باطل بر قرآن غلبه نمی‌کند .................................................................................. 63

خداوند ناظر بر قرآن است ................................................................................... 63

تحدی و مبارزه طلبی قرآن در تمام ابعاد ............................................................. 66

معنای حرف کسانی که گفته‌اند تحدی قرآن به فصاحت و بلاغت است چیست؟ .. 67

قرآن مصون از هرگونه تحریف و دگرگونی است .................................................. 68

منظور از مطهرون چه کسانی هستند؟ ................................................................... 69

تهدید پیامبر6 ................................................................................................ 70

قرآن در امنیت کامل ............................................................................................ 71

قرآن شعر و کهانت نیست .................................................................................... 72

قرآن از حقانیت خود دفاع می‌ کند....................................................................... 74

قرآن از طرف خداست و کسی نمی‌توانند مانند آن را بیاورد ................................ 76

نزول تدریجی دلالت بر عدم تحریف دارد .............................................................. 77

روایاتی که بیانگر تحریف به نقیصه می‌باشد .......................................................... 78

سوره‌های جعلی خَلَع و حَفَد ................................................................................ 82

سوره خلع ............................................................................................................ 82

سوره حفد ............................................................................................................ 82

روایاتی دیگر ....................................................................................................... 83

سکوت و ترغیب علی7 بر قرآن نشانه عدم تحریف آن است ............................ 84

قرآن را همچنان که به شما تعلیم داده‌اند بخوانید .................................................. 86

سفیان بن سمط می‌گوید ....................................................................................... 87

اجماع علمای شیعه بر عدم تحریف ...................................................................... 90

اهتمام مسلمانان در امر قرآن ............................................................................... 93

دستور ترک جهاد برای حفظ قرآن ....................................................................... 95

قرآن به خطا ئمه معصومیه: موجود است ....................................................... 95

فصل چهارم : نزول قرآن .............................................................................. 97

کیفیت نزول قرآن ................................................................................................. 99

علامه طباطبائی می‌فرماید .................................................................................... 100

نزول دفعی ........................................................................................................... 102

نزول تدریجی ....................................................................................................... 104

هم لفظ و هم معنای قرآن از ناحیه خداوند نازل شده است .................................. 106

فصل پنجم: عظمت و جایگاه والای قرآن .................................................. 109

قرآنی که در دست ماست نازله هفتم قرآن است ................................................... 111

فقط «من خو طب به» به قرآن شناخت کامل دارند ............................................. 113

ثقیل بودن قرآن یعنی چه؟ .................................................................................... 114

حق تلاوت را ادا کنید .......................................................................................... 116

هدف و انگیزه از تلاوت قرآن .............................................................................. 117

اثرات تلاوت قرآن ............................................................................................... 118

مطلوب در قرائت قرآن کریم ................................................................................ 119

بهترین زمان برای تلاوت قرآن ............................................................................. 119

آداب قرائت قرآن ................................................................................................ 120

ترتیل ................................................................................................................... 121

استعاذه.................................................................................................................. 121

تدبر....................................................................................................................... 122

سکوت در هنگام شنیدن قرآن ............................................................................. 123

فصل ششم: بحثی پیرامون معاندین با قرآن ................................................ 125

کفار قرآن را سحر می‌خواندند .............................................................................. 127

کفار: چرا قرآن یکجا نازل نشده است؟ ................................................................ 128

انکار بت پرستان و احتجاج قرآن ........................................................................ 129

قرآن بر حقانیت خود شاهد می‌گیرد ..................................................................... 131

شاهد اول علی ابن ابیطالب 7 .......................................................................... 132

شاهد دوم.............................................................................................................. 133

قرآن برای چه کسانی موجب خسران است .......................................................... 134

پاره کردن قرآن مستوجب عذاب است ................................................................. 135

جایگاه منکرین قرآن در آتش جهنم است ........................................................... 136

مهجور گذاردن قرآن ............................................................................................ 138

تأویل قرآن و پیروی از آیات متشابه ................................................................... 141

تأویل یعنی چه؟.................................................................................................... 143

راسخون در علم چه کسانی هستند؟ ..................................................................... 145

سخن بدون علم .................................................................................................... 146

فصل هفتم : شناخت اسماء و صفات قرآن ............................................... 149

1- قرآن .............................................................................................................. 151

اول ...................................................................................................................... 152

دوم....................................................................................................................... 152

سوم...................................................................................................................... 153

2- القرآن ............................................................................................................ 154

3- القرآن العظیم ................................................................................................. 154

4- قرآن کریم ...................................................................................................... 154

5- قرآن عربی ..................................................................................................... 155

6- قرآن مبین ..................................................................................................... 155

7- قرآن مجید ..................................................................................................... 155

8- آیات ............................................................................................................. 155

9- احسن الحدیث .............................................................................................. 156

10- احسن القصص ............................................................................................ 157

11- امام ............................................................................................................. 157

12- امام مبین ..................................................................................................... 157

13- ام الکتاب .................................................................................................... 158

14- امر .............................................................................................................. 158

15- ایمان ........................................................................................................... 159

16- برهان........................................................................................................... 159

17- بشری........................................................................................................... 159

18- بشیر ............................................................................................................ 160

19- بصائر .......................................................................................................... 160

20- بیان ............................................................................................................. 160

21- بینه ............................................................................................................. 161

22- تبیان ........................................................................................................... 161

23- تبصره .......................................................................................................... 161

24- تفصیل ......................................................................................................... 161

25- تنزیل .......................................................................................................... 162

26- حبل الله ...................................................................................................... 162

27- بلاغ ............................................................................................................ 163

28- حق الیقین ................................................................................................... 163

29- حدیث ......................................................................................................... 163

30- حکم ........................................................................................................... 163

31- حکمة ......................................................................................................... 163

32- حکمة بالغه ................................................................................................. 164

33- حکیم .......................................................................................................... 164

34- ذکر .............................................................................................................. 165

35- ذکر الحکیم .................................................................................................. 166

36- ذکر مبارک .................................................................................................. 166

37- ذی الذکر ..................................................................................................... 167

38- تذکره ........................................................................................................... 167

39- زبور ............................................................................................................ 168

40- سبع مثانی ................................................................................................... 168

41- شفاء ............................................................................................................ 169

42- صدق .......................................................................................................... 173

43- صراط المستقیم ........................................................................................... 173

44- صحف مکرمه .............................................................................................. 173

45- صحف مطهره ............................................................................................... 174

46- روح............................................................................................................. 174

47- عروة الوثقی ................................................................................................ 174

48- عَجب .......................................................................................................... 174

49- عدل ............................................................................................................ 175

50- علم ............................................................................................................. 175

51- علی ............................................................................................................ 175

52- علم الله ........................................................................................................ 176

53- غیرذی عوج ................................................................................................ 176

54- فرقان .......................................................................................................... 176

55- فصل ........................................................................................................... 177

56- قول ............................................................................................................. 177

57- قیّم .............................................................................................................. 178

58- قیّمه ............................................................................................................ 178

59- کتاب ........................................................................................................... 178

60- کتاب الله ..................................................................................................... 179

61- کتاب مبین .................................................................................................. 179

62- کوثر ............................................................................................................ 180

63- کلام الله ....................................................................................................... 180

توضیحی در باب کلام الهی ................................................................................... 181

کلام الهی در قرآن و روایات ................................................................................ 181

آیا کلام خداوند همان کلام ملفوظ است، یا دارای واقعیتی گسترده‌تر از آن می‌باشد؟            183

آیا تکلم جزء صفات ذات است یا فعل؟................................................................ 184

64- کتاب عزیز .................................................................................................. 185

65- مبارک ......................................................................................................... 186

66- متشابه ......................................................................................................... 187

67- محکمات ..................................................................................................... 189

68- مصدق ......................................................................................................... 190

69- موعظه ......................................................................................................... 190

70- مهیمن ......................................................................................................... 192

71- نباء ............................................................................................................. 193

72- نذیر ............................................................................................................. 193

73- نعمت .......................................................................................................... 193

74- نور .............................................................................................................. 193

75- وحی ........................................................................................................... 194

76- هادی .......................................................................................................... 194

77- رحمت ........................................................................................................ 195

78- قرآن میّسر است .......................................................................................... 195

فصل هشتم : پاسخ به چند سوال .................................................................. 197

چند نکته در مورد نسخ ....................................................................................... 211

الف: منافات  با قرآن ........................................................................................... 216

ب: منافات یا عقل ............................................................................................... 216

ج: منافات یا اجماع ............................................................................................ 217

خلاصه‌ای از مبحث چگونگی جمع آوری قرآن ................................................... 222

فهرست منابع و مآخذ .......................................................................................... 224

پاورقیها ............................................................................................................... 228

پی‌نوشت:
[1]. پایگاه اطلاع رسانی حجه الاسلام محمد علی محسن زاده

دریافت فایلحجم فایل
PDF icon معرفة النور در شناخت قرآن کریم1.69 مگابایت