سقف و حرم سازى براى مزار ام حبيبه زوجه رسول خدا توسط صحابه

هـنـگـامى كه عقيل بن ابى طالب در خانه اش چاهى حفر مى كرد به سنگى برخورد كه برروى آن نـوشـته بود: قبر ام حبيبه بنت صخر بن حرب پس عقيل آن چاله را پر كرد وبر روى آن اتاقى بنا كرد. يزيد بن سائب مى گويد: من بر آن خانه داخل شدم و آن قبر را در آنجا ديدم ((1)) .

پاورقي ---------------------------------------------------------------------------------
1- ابن شبه در تاريخ مدينه , ص 173 ـ 262.