مذهب فردوسی

03/07/1403 - 09:39

دکتر جلال خالقی‌ مطلق، شاهنامه پژوه نامدار: فردوسی مسلمان شیعه بود ...

دفن فردوسی به سوی قبله
12/06/1402 - 10:27

فردوسی یک مسلمان شیعه بود. پس از درگذشت او، فقیه آن دیار که مخالف سرسخت شیعیان بود، مانع از دفن فردوسی در قبرستان شهر شد.