اعتقادات

لعنت شریعت
10/19/1391 - 01:30

شریعت موسی در مسیحیت چه جایگاهی دارد؟ نگاه عیسی مسیح و پولس به شریعت کدام است؟

باروخ اسپینوزا
10/13/1391 - 01:02

اسپینوزا از یهودیان هلند تعلیمات یهودی را نزد تنی چند از بهترین خاخام‏های عصر خود فرا گرفت. او بحثهای چالش برانگیزی را درباره عهدین مطرح کرد که در نهایت از طرف یهودیان تکفیر شد و کتابهایش را مسیحیان به آتش کشیدند.

Pages