Add new comment

قوانین نابخردانه و سخت گیرانه درباره زنان . آموزه های نابخردانه و سخت گیرانه در حق زنان . یکی از آموزه های دین زرتشتی در مورد زنان ( در زمان پریود : عادت ماهانه ) این است که زن در این زمان باید : دور از هرگونه گیاه زندگی کند . بر روی خاک باید بنشیند . 15 گام دور از آتش زندگی کند . نباید به آتش نگاه کند چون موجب آلوده شدن آتش ( پسر اهورامزدا ) می شود . 15 گام دور از آب باید بماند . حداقل سه قدم دور از انسانهای پاک بماند . شوهرش نیز نباید به سه قدمی او بیاید . باید به او غذاهای ارزان و به مقدار کم بدهند . باید در ظرفهای کم بها و بی ارزش به او غذا بدهند . اگر این عادت ماهانه 9 روز طول بکشد ، این کار دیوها است ! بنا به گفته ی دکتر دوستخواه دیوها در بدن زنان دشتان ( در زمان پریود ) جای دارد ! پس باید در زمان عادت ماهانه او را ضعیف نگه داشت تا اهریمن هم قوی نشود ! همچنین جیمز دارمستتر در پژوهش خود بر کتاب وندیداد اوستا میگوید اگر عادت ماهانه بیش از 9 روز طول بکشد این بدین معناست که دیوان آلودگیهای و کثیفی های خود را در بدن این زن ریخته اند . به راستی این همه دستورهای سخت گیرانه برای چه ؟ این طبیعت بدن زن است . چرا باید این همه به زن ها سخت گرفت ؟ به راستی این عقائد خرافی آیا موجب پاک شدن انسانها می شود ؟؟؟ از دید من این گونه رفتارهای نامناسب و توهین آمیز نشانگر اوج خرافه گرایی در دین زرتشتی است . اوستا ، وندیداد ، فرگرد 16 بند 1 - 12 نگاه کنید به : وندیداد ، پژوهش ژام دارمستتر ، صفحه 246 ، ناشر دنیای کتاب ، تهران ، 1384 هـ ش ، صفحه 238 - 240 اوستا ، پژوهش استاد پورداود ، گزارش دکتر دوستخواه ، انتشارات مروارید ، چاپ شانزدهم ، 1391 هـ ش ؛ نسخه انجمن زرتشتیان آلمان ، ج 2 ص 835 - 838 گذشته از این برپایه ی منابع دینی زرتشت ، اگر کسی به این زن ( در زمان دشتان : عادت ماهانه ) برخورد کند باید تن و جامه ی خود را با گمیز ( ادرار گاو ) و آب بشوید و حتی کودکی که این زن به او شیر می دهد . بنگرید به : اوستا ، وندیداد ، پژوهش استاد پورداود ، گزارش دکتر دوستخواه ، صفحه 837 ، پاورقی 3 ، مربوط به فرگرد 16 ، بند 7 ، انتشارات مروارید ، تهران 1391
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Fill in the blank.