فرق

 «یعقوب هرتزوگ»
12/15/1400 - 12:20

طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی ورود و عبور تمام صهیونیست ها اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که تابعیت رژیم صهیونیستی دارند، به ایران ممنوع بوده و از لحاظ قانونی محکوم به حبس تعزیری و اخراج از کشور هستند. بر این اساس، ورود یعقوب یسرائیل هرتزوگ، به جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده، از لحاظ قانونی محکوم به مجازات بیان شده است.

کارشکنی ﻳﻬﻮدیان در حوزه های  اعتقادی
12/12/1400 - 08:57

ﻳﻬﻮدیان در دوران ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ (ص) جهت جلوگیری از گسترش و پیشرفت اسلام، مرتکب خطاهای جدی فکری و اعتقادی نظیر ضعف در خداشناسی، ترجیح بت پرستی بر خداپرستی و انکار اصل نزول وحی به حضرت موسی(ع) شده اند.

توطئه های ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻳﻬﻮدیان
12/11/1400 - 07:13

ﻳﻬﻮدیان در زﻣﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ (ص) به کارشکنی های ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ نظیر اصیل نشان دادن دین خود، کتمان حقایق موجود در تورات، انتشار اسرائیلیات، تلاش برای ارتداد و تضعیف باورهای مسلمانان اقدام کرده اند.

 یعقوب یسرائیل هرتزوگ
12/09/1400 - 12:17

با توجه به نگرش حضرت امام خمینی (ره) می توان گفت یعقوب یسرائیل هرتزوگ در حکم مهره های رژيم غاصب صهیونیستی است که بایستی متفاوت از دیگر یهودیان با او مواجه شد.

 ﻳﻬﻮدیان در زﻣﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ (ص)
12/07/1400 - 13:21

ﻳﻬﻮدیان در زﻣﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ (ص) اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﻴﺎسی دیگری نظیر نفوذ در حکومت پیامبر اکرم (ص) نفاق، پیمان شکنی و ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﻴﺰی در مواجهه با مسلمانان داشته اند. اینها عوامل اصلی برخورد پیامبر با آنان بوده است.

توطئه های سیاسی ﻳﻬﻮدیان
12/07/1400 - 09:46

ﻳﻬﻮدیان در زﻣﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ (ص) اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ نظیر ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزی، ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻓﻜنی، دشمنی و جاسوسی در مواجهه با مسلمانان کرده اند.

محمدرضا شاه و کوروش کبیر
12/07/1400 - 09:42

محمد رضا شاه، رژیم صهیونیستی را یک قوم مظلوم و آواره می دانست و سعی می کرد همچون کوروش هخامنشی منجی قوم یهود باشد. از این رو اسحاق رابین، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، او را میراث دار کوروش خواند.

مخالفت جامعه کلیمیان ایران با سفر هرتزوگ
12/04/1400 - 11:24

جامعه کلیمیان ایران همانند گذشته که در وقایع مربوط به ارزش های انقلاب همگام با سایر ایرانیان بودند، در واقعه سفر اخیر حاخام صهیونیستی، یعقوب یسرائیل هرتزوگ به ایران، مخالفت خود با او را به طور علنی اظهار کردند.

 «یعقوب یسرائیل هرتزوگ»
12/04/1400 - 09:48

حضور «یعقوب یسرائیل هرتزوگ» حاخام صهیونیستی در عربستان در 25 سال گذشته، نتایج مثبت اقتصادی و فرهنگی برای صهیونیست ها داشته است. اخیراً ایشان در ایران نیز آزادانه حضور پیدا کرد که واکنش‌ ها و سوال هایی را در میان کاربران شبکه ‌های اجتماعی ایجاد کرده است.

برابرانگاری رژیم پهلوی و رژیم صهیونیستی
11/28/1400 - 12:57

در گفتمان امام خمینی(ره) اعمال غیر انسانی رژیم پهلوی و طرفدارانش به رژیم غاصب صهیونیستی منسوب شده است.

 رژیم پهلوی و رژیم صهیونیستی
11/28/1400 - 09:29

رژیم صهیونیستی به عنوان منبع مهم رژیم پهلوی در تقویت و تجهیز ساواک فعالیت داشت که مهمترین عرصه همکاری ساواک و موساد، آموزش نیروهای ساواک توسط موساد بود.

 رژیم صهیونیستی
11/27/1400 - 12:47

با توجه به ویژگی های فساد گستریِ برنامه ریزی شده‌ و بی سابقه‌ی ناشی از دشمنی سرسختانه که قرآن کریم برای بنی اسرائیل برشمرده است، تشبیه رژیم صهیونیستی به غده سرطانی منطبق بر آیات قرآن و مورد تأیید آن است.

کلیمیان ایران
11/27/1400 - 11:36

برخی از بزرگان کلیمی، امام خمینی(ره) را نظریه پرداز واقعی می دانند که این انقلاب، بدون اندیشه های ایشان پیروز نمی شد. آنان معتقدند یهودیان ایران تنها جامعه یهودی دنیای اسلام هستند که امروزه با سهولت بیشتری به انجام عبادت ‌های خود نسبت به قبل از انقلاب می ‌پردازند و كنیسه‌، گورستان و مدرسه ‌های خود را دارند و تعلیمات دینی ‌شان را به جا می ‌آورند.

 طلاق
11/25/1400 - 13:07

با اینکه در قانون یهود طلاق برای مردان بسیار آسان است اما برخی از یهودیان ارتدوکس سرسختی خاصی دارند و درخواست طلاق از همسر خویش را نمی پذیرند؛ زیرا بر اساس تلمود طلاق را بسیار مذموم می دانند.

الصفحات