احکام وآموزه های بهائی

تساوی حقوق شهروندی در بهاییت
11/07/1391 - 16:51

جناب بهاءالله نه تنها غیر بهائیان را از دایره انسانیت خارج میداند ، بلکه به فتوای ایشان هرکس که آنها را آدم بداند ، او نیز از جمیع فیوضات رحمانی محروم است.حق شهروندی پیشکش!

برادر صبح ازل
10/06/1391 - 21:55

از موارد شگفت انگیز در چاپلوسی بهاءالله نسبت به برادرش صبح ازل در دوران بغداد که توسط عزیه افشا شده است قبول مقامات ماورائی و اختیارات فوق بشری برای ازل از سوی بهاءالله است.

عالم وحدت
10/03/1391 - 18:40

یکی از مباحثی که دست آویز فرقه ضاله بهاییت شده و در تبلیغات و تعالیم سرقتی و ساختگی خود بر روی آن مانور می دهند بحث وحدت عالم انسانی می باشد

انسان کامل
09/16/1391 - 22:36

از اول خلقت انسان هر چه زمان بیشتر رو به جلو می رفت انسان ها کامل تر می شدند و نیازشان بیشتر می شد. لذا خدا بوسیله ی پیامبرانش احکام و شریعتش را بصورت دقیق تر و پیشرفته تر بر بندگان نازل می کرد و همین شریعت نیاز انسان های آن زمان را نیز تامین می نمود.

پرچم امریکا
09/16/1391 - 22:08

بهائیت توسط حسینعلی نوری به جهان و جهانیان عرضه شد تا علاوه بر پیشرفت انسان ها و تامین احتیاجات روحی، آنها را به خدا برساند. اما حسینعلی نوری چیزی جدید در آستین خود نداشت تا بعنوان دین برای مردم رو کند.

مطابقت دین با عقل
09/15/1391 - 21:24

آخرین اصل از اصول دوازده گانه بهائیت مطابقت دین با علم و عقل است. عبدالبهاء در این باره میگوید:دین باید با عقل و علم مطابقت داشته باشد و اگر مطابقت نداشته باشد شبهه ای نیست که اوهام است.

09/15/1391 - 21:11

یکی از اصولی که بهائیان به آن معتقد هستند وحدت اساس ادیان است. یعنی اینکه هرکس هر دینی از ادیان الهی را که برای خود برگزیند صحیح است و می تواند سیر الی الله داشته باشد.

الصفحات