خویدیده، ازدواج با خویشان درجه یک/محارم در روایات زرتشتی

خویدیده، ازدواج با خویشان درجه یک/محارم در روایات زرتشتی

نام کتاب: خویدیده، ازدواج با خویشان درجه یک/محارم در روایات زرتشتی

نویسنده: غلامرضا نوادری

 کاملترین کتاب چاپ شده با موضوع ازدواج با محارم در دین زرتشتی

در دین زرتشتی، ازدواج برادر با خواهر، پدر با دختر و پسر با مادر، کردار نیک شمرده شده است.

 لازم به ذکر است با اجازه نویسنده این فایل نشر داده شده است.