پژوهشی در پاسخ به ادعای مسیحی بودن حافظ

پژوهشی در پاسخ به ادعای مسیحی بودن حافظ

خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی متخلص به حافظ را کمتر فارسی زبانی نمیشناسد، عزلیات معروف این شاعر نامدار را نه تنها بین فارسی زبانان بلکه شعرا و نویسندگان ملل و نحل مختلف مورد توجه قرار میدهند، آنچه ما را برآن داشت تا این مجال را به این شخصیت بزرگ شعر و ادب فارسی قرار دهیم سرقت شخصیتی جناب حافظ از طرف برخی مسیحیان تبشیری بوده است.