صوفی کیست؟

مختصر توضیحی در مورد تصوف و عقاید دراویش...

کد ویدئو برای استفاده در وبلاگ یا سایت شما:

Comments

متاسفانه آقای محمّدی از عقاید باطلی که درباره خدا دارند سخنی نگفت، در حالیکه بزرگترین انحراف صوفیه جبرگرایی و عقیده همه چیز خدایی آنهاست که مخلوق را مرتبه نازله خود خالق میشمارند که مدعی اند از ذات خدا و همذات اوست، بنابراین وقتی به این باور دروغین شان به ادعای خودشان یقین میکنند از عمل به شریعت دست برمیدارند، چون وقتی خود را خدا و خدا را خود بدانند دیگر عمل به شریعت و ترس از حساب و کتاب در قیامت و جهنم معنی نخواهد داشت

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Fill in the blank.