یارستان

یارسان
12/23/1401 - 18:09

فرقه اهل حق، به نام‌های مختلفی خوانده می‌شود که «اهل حق» و «یارسان» دو نام مشهور برای این فرقه است. یارسان واژه مرکبی است که در متون این فرقه به دو معنای یاران حق و نیز معنای یاران سلطان اسحاق تعریف شده است.